summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/po/pl.po
blob: 2d14c4551bbd4598bcf818d3d72bdf2d581c187f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
# Polish messages for GNU cflow
# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cflow 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-10 15:17+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-16 00:06+0300\n"
"Last-Translator: Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: src/c.l:137
msgid "unterminated string?"
msgstr "niezakoñczony ³añcuch?"

#: src/c.l:296
#, c-format
msgid "Command line: %s\n"
msgstr "Linia poleceñ: %s\n"

#: src/c.l:299
#, c-format
msgid "cannot execute `%s'"
msgstr "uruchomienie `%s' jest niemo¿liwe"

#: src/c.l:342 src/rc.c:60
#, c-format
msgid "cannot open `%s'"
msgstr "otwarcie `%s' jest niemo¿liwe"

#: src/c.l:422
#, c-format
msgid "New location: %s:%d\n"
msgstr "Nowa pozycja: %s:%d\n"

#: src/main.c:27
msgid "generate a program flowgraph"
msgstr ""

#: src/main.c:29
#, fuzzy
msgid ""
"* The effect of each option marked with an asterisk is reversed if the "
"option's long name is prefixed with `no-'. For example, --no-cpp cancels --"
"cpp."
msgstr ""
"generuje wykres przebiegu sterowania w programie* Ka¿da opcja, zaznaczona "
"przez gwiazdkê, wykazuje dzia³anie odwrotne gdy jest u¿yta z przyrostkiem "
"`no-'. Na przyk³ad, --no-cpp wy³±cza preprocesor."

#: src/main.c:56
msgid "General options:"
msgstr "Opcje ogólne:"

#: src/main.c:57 src/main.c:98
msgid "NUMBER"
msgstr "LICZBA"

#: src/main.c:58
msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
msgstr "Ustala maksymaln± g³êboko¶æ wykresu"

#: src/main.c:59
msgid "CLASSES"
msgstr "KLASY"

#: src/main.c:60
msgid ""
"Include specified classes of symbols (see below). Prepend CLASSES with ^ or "
"- to exclude them from the output"
msgstr ""
"Do³±cza do wykresu podane klasy symboli (patrz ni¿ej). By wy³±czyæ je, "
"wpisz ^ albo - na pocz±tek argumentu."

#: src/main.c:61 src/main.c:102 src/main.c:106 lib/argp-parse.c:84
msgid "NAME"
msgstr "NAZWA"

#: src/main.c:62
msgid ""
"Use given output format NAME. Valid names are `gnu' (default) and `posix'"
msgstr ""
"Ustawia format o podanej NAZWIE. Poprawnymi nazwami s± `gnu' (domy¶lnie) i "
"`posix'"

#: src/main.c:65
msgid "* Print reverse call tree"
msgstr "* Wy¶wietla odwrócone drzewo wywo³añ"

#: src/main.c:67
msgid "Produce cross-reference listing only"
msgstr "Wy¶wietla tylko listê odwo³añ skro¶nych"

#: src/main.c:68
msgid "OPT"
msgstr "OPCJA"

#: src/main.c:69
msgid ""
"Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. "
"Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
msgstr ""
"Ustala opcje wy¶wietlania. Poprawnymi warto¶ciami s±: xref albo cross-ref "
"(tablica odwo³añ skro¶nych) i tree (drzewo wywo³añ). Mo¿na tak¿e "
"u¿ywaæ dowolnych jednoznacznych skrótów."

#: src/main.c:71
msgid "FILE"
msgstr "PLIK"

#: src/main.c:72
msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
msgstr ""
"Podaje nazwê pliku wyj¶ciowego (domy¶lnie -, tzn. wyj¶cie standardowe)"

#: src/main.c:75
msgid "Symbols classes for --include argument"
msgstr "Klasy symboli do u¿ycia z --include"

#: src/main.c:77
msgid "all data symbols, both external and static"
msgstr "wszystkie symbole oznaczaj±ce dane, tak zewnêtrzne jak statyczne"

#: src/main.c:79
msgid "symbols whose names begin with an underscore"
msgstr "symbole których nazwy poczynaj± siê od podkre¶lenia"

#: src/main.c:81
msgid "static symbols"
msgstr "symbole statyczne"

#: src/main.c:83
msgid "typedefs (for cross-references only)"
msgstr "typedef-y (tylko dla tabeli odwo³añ skro¶nych)"

#: src/main.c:89
msgid "Parser control:"
msgstr "Zarz±dzanie dzia³aniem analizatora:"

#: src/main.c:91
msgid "* Rely on indentation"
msgstr "* Uwzglêdnienie wciêcia podczas analizy"

#: src/main.c:95
msgid "* Accept only sources in ANSI C"
msgstr "* Akceptuje tylko pliki wej¶ciowe w ANSI C"

#: src/main.c:99
msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
msgstr "Ustawia pocz±tkowy rozmiar stosu"

#: src/main.c:100
msgid "SYMBOL:TYPE"
msgstr "SYMBOL:TYP"

#: src/main.c:101
msgid ""
"Register SYMBOL with given TYPE. Valid types are: keyword (or kw), modifier, "
"identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation of the above is also "
"accepted"
msgstr ""
"Rejestruje SYMBOL z typem TYP. Poprawnymi typami s±: keyword (albo kw), "
"modifier, identifier, type, wrapper. Mo¿na tak¿e u¿ywaæ dowolnych "
"jednoznacznych skrótów."

#: src/main.c:103
msgid "Assume main function to be called NAME"
msgstr "Ustawia nazwê g³ównej funkcji (domy¶lnie `main')"

#: src/main.c:104
msgid "NAME[=DEFN]"
msgstr "NAZWA[=DEFINICJA]"

#: src/main.c:105
msgid "Predefine NAME as a macro"
msgstr "Definiuje makro z podan± nazw±"

#: src/main.c:107
msgid "Cancel any previous definition of NAME"
msgstr "Kasuje poprzedni± definicjê makra z podan± nazw±"

#: src/main.c:108
msgid "DIR"
msgstr "KATALOG"

#: src/main.c:109
msgid ""
"Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header "
"files."
msgstr "Dodaje podany katalog do ¶cie¿ki przeszukiwania nag³ówków"

#: src/main.c:110
msgid "COMMAND"
msgstr "POLECENIE"

#: src/main.c:111
msgid "* Run the specified preprocessor command"
msgstr "* U¿ywa podanego programu jako preprocesora"

#: src/main.c:119
msgid "Output control:"
msgstr "Kontrola wyj¶cia:"

#: src/main.c:121
msgid "* Print line numbers"
msgstr "* Wy¶wietla numery linii"

#: src/main.c:125
msgid "* Print nesting level along with the call tree"
msgstr "* Wy¶wietla poziom zagnie¿d¿ania"

#: src/main.c:129
msgid "Control graph appearance"
msgstr "Zarz±dzanie wygl±dem wykresu"

#: src/main.c:131
msgid "* Draw ASCII art tree"
msgstr "* Wykres w postaci drzewa wywo³añ"

#: src/main.c:135
msgid "* Brief output"
msgstr "* Zwiêz³a postaæ wyj¶cia"

#: src/main.c:139
msgid "* Additionally format output for use with GNU Emacs"
msgstr "* Formatuje wykres dla trybu cflow GNU Emacsa"

#: src/main.c:143
msgid "* Do not print argument lists in function declarations"
msgstr "* Wy³±cza wy¶wietlanie list argumentów w deklaracjach funkcji"

#: src/main.c:147
msgid "* Do not print symbol names in declaration strings"
msgstr "* Wy³±cza wy¶wietlanie nazw symboli w deklaracjach"

#: src/main.c:153
msgid "Informational options:"
msgstr "Opcje informacyjne:"

#: src/main.c:155
msgid "* Verbose error diagnostics"
msgstr "* Szczegó³owa diagnostyka b³êdów"

#: src/main.c:159
msgid "Print license and exit"
msgstr "Wy¶wietla licencjê"

#: src/main.c:161
msgid "Set debugging level"
msgstr "Ustawia poziom odpluskwiania"

#: src/main.c:167
msgid ""
"  GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"  it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
"  (at your option) any later version.\n"
"\n"
"  GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"  GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"  You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"  along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
"  Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
"\n"
"\n"
msgstr ""
"  GNU cflow jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go\n"
"  rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
"  Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
"  Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
"  z pó¼niejszych wersji.\n"
"  \n"
"  GNU cflow rozpowszechniany jest z nadzieja, i¿ bêdzie on\n"
"  u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej\n"
"  gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH\n"
"  ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji przeczytaj\n"
"  Powszechn± Licencjê Publiczn± GNU.\n"
"  \n"
"  Z pewno¶ci± wraz z GNU cflow otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz\n"
"  Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);\n"
"  je¶li za¶ nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., \n"
"  51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
"\n"
"\n"

#: src/main.c:281
#, c-format
msgid "unknown symbol type: %s"
msgstr "nieznany typ symbolu: %s"

#: src/main.c:310
#, c-format
msgid "unknown print option: %s"
msgstr "nieznana opcja drukowania %s"

#: src/main.c:433 src/main.c:442
msgid "level indent string is too long"
msgstr "za d³uga linia wciêcia"

#: src/main.c:470
msgid "level-indent syntax"
msgstr "b³±d sk³adni linii wciêcia"

#: src/main.c:494
#, c-format
msgid "unknown level indent option: %s"
msgstr "nieznana opcja linii wciêcia: %s"

#: src/main.c:529
#, c-format
msgid ""
"License for %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Licencja dla %s:\n"
"\n"

#: src/main.c:575 src/main.c:762
#, c-format
msgid "%s: No such output driver"
msgstr "%s: Nie ma takiego sterownika wyj¶cia"

#: src/main.c:602
#, c-format
msgid "Unknown symbol class: %c"
msgstr "Nieznana klasa symbolu: %c"

#: src/main.c:682
msgid "[FILE]..."
msgstr "[PLIK...]"

#: src/main.c:725
msgid "Exiting"
msgstr "Wyj¶cie"

#: src/main.c:794
msgid "no input files"
msgstr "nie podano nazw plików wej¶ciowych"

#: src/parser.c:120
#, c-format
msgid " near "
msgstr " przy "

#: src/parser.c:189
msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
msgstr "B£¡D WEWNÊTRZNY: nie mo¿na zwróciæ symbolu do strumienia"

#: src/parser.c:399
msgid "unexpected end of file in expression"
msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w wyra¿eniu"

#: src/parser.c:454 src/parser.c:553
msgid "expected `;'"
msgstr "spodziewane `;'"

#: src/parser.c:471 src/parser.c:578
msgid "unexpected end of file in declaration"
msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w deklaracji"

#: src/parser.c:503
msgid "missing `;' after struct declaration"
msgstr "brak `;' po deklaracji struktury"

#: src/parser.c:600
msgid "unexpected end of file in initializer list"
msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w li¶cie warto¶ci pocz±tkowych"

#: src/parser.c:684
msgid "unexpected end of file in struct"
msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w strukturze"

#: src/parser.c:769 src/parser.c:792
msgid "expected `)'"
msgstr "spodziewane `)'"

#: src/parser.c:805
msgid "unexpected end of file in function declaration"
msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w deklaracji"

#: src/parser.c:877
msgid "unexpected token in parameter list"
msgstr "nieoczekiwany element w li¶cie parametrów"

#: src/parser.c:892
msgid "unexpected end of file in parameter list"
msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w li¶cie parametrów"

#: src/parser.c:930
msgid "forced function body close"
msgstr "wymuszone zakoñczenie cia³a funkcji"

#: src/parser.c:944
msgid "unexpected end of file in function body"
msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w ciele funkcji"

#: src/parser.c:983
#, c-format
msgid "%s/%d redefined"
msgstr "ponowna definicja %s/%d"

#: src/parser.c:986
msgid "this is the place of previous definition"
msgstr "to miejsce poprzedniej definicji"

#: src/parser.c:999
#, c-format
msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
msgstr "%s:%d: %s/%d zdefiniowano jako %s\n"

#: src/parser.c:1024
#, c-format
msgid "%s:%d: type %s\n"
msgstr "%s:%d: typ %s\n"

#: src/rc.c:55
msgid "not enough memory to process rc file"
msgstr "brak pamiêci do przetworzenia pliku konfiguracyjnego"

#: src/symbol.c:368
msgid "not enough core"
msgstr "brak pamiêci"

#: lib/argp-help.c:148
#, c-format
msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
msgstr ""

#: lib/argp-help.c:221
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr "%.*s: parametr ARGP_HELP_FMT wymaga podania warto¶ci"

#: lib/argp-help.c:227
#, fuzzy, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter must be positive"
msgstr "%.*s: parametr ARGP_HELP_FMT wymaga podania warto¶ci"

#: lib/argp-help.c:236
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr "%.*s: Nieznany parametr ARGP_HELP_FMT"

#: lib/argp-help.c:248
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "B³êdne dane w ARGP_HELP_FMT: %s"

#: lib/argp-help.c:1229
msgid ""
"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
"optional for any corresponding short options."
msgstr ""
"Argumenty obowi±zkowe lub opcjonalne dla d³ugich opcji s± równie¿ \n"
"obowi±zkowe lub opcjonalne dla odpowiednich krótkich opcji."

#: lib/argp-help.c:1622
msgid "Usage:"
msgstr "Sk³adnia:"

#: lib/argp-help.c:1626
msgid " or: "
msgstr " lub: "

#: lib/argp-help.c:1638
msgid " [OPTION...]"
msgstr " [OPCJA...]"

#: lib/argp-help.c:1665
#, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "Napisz `%s --help' lub `%s --usage' by uzyskaæ wiêcej informacji.\n"

#: lib/argp-help.c:1693
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr "Prosimy zg³aszaæ b³êdy na adres %s.\n"

#: lib/argp-help.c:1912 lib/error.c:125
msgid "Unknown system error"
msgstr "Nieznany b³±d systemowy"

#: lib/argp-parse.c:82
#, fuzzy
msgid "give this help list"
msgstr "Wy¶wietla ten tekst pomocy"

#: lib/argp-parse.c:83
#, fuzzy
msgid "give a short usage message"
msgstr "Wy¶wietla krótkie informacje o sk³adni polecenia"

#: lib/argp-parse.c:84
#, fuzzy
msgid "set the program name"
msgstr "Okre¶la nazwê programu"

#: lib/argp-parse.c:85
msgid "SECS"
msgstr ""

#: lib/argp-parse.c:86
#, fuzzy
msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr "Czeka przez SEK sekund (domy¶lnie 3600)"

#: lib/argp-parse.c:143
#, fuzzy
msgid "print program version"
msgstr "Wy¶wietla wersjê programu"

#: lib/argp-parse.c:159
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(B£¡D PROGRAMU) Nieznana wersja!?"

#: lib/argp-parse.c:612
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: Za du¿o argumentów\n"

#: lib/argp-parse.c:755
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(B£¡D PROGRAMU) Opcja powinna zostaæ rozpoznana?!"

#: lib/getopt.c:531 lib/getopt.c:547
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: opcja `%s' jest niejednoznaczna\n"

#: lib/getopt.c:580 lib/getopt.c:584
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja `--%s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"

#: lib/getopt.c:593 lib/getopt.c:598
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja `%c%s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"

#: lib/getopt.c:641 lib/getopt.c:660 lib/getopt.c:976 lib/getopt.c:995
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: opcja `%s' wymaga argumentu\n"

#: lib/getopt.c:698 lib/getopt.c:701
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: nierozpoznana opcja `--%s'\n"

#: lib/getopt.c:709 lib/getopt.c:712
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: nierozpoznana opcja `%c%s'\n"

#: lib/getopt.c:764 lib/getopt.c:767
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: nieprawid³owa opcja -- %c\n"

#: lib/getopt.c:773 lib/getopt.c:776
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: b³êdna opcja -- %c\n"

#: lib/getopt.c:828 lib/getopt.c:844 lib/getopt.c:1048 lib/getopt.c:1066
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: opcja wymaga argumentu -- %c\n"

#: lib/getopt.c:897 lib/getopt.c:913
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: opcja `-W %s' jest niejednoznaczna\n"

#: lib/getopt.c:937 lib/getopt.c:955
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja `-W %s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"

#: lib/obstack.c:427 lib/obstack.c:429
msgid "memory exhausted"
msgstr "pamiêæ wyczerpana"

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.