summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/po/vi.po
Side-by-side diff
Diffstat (limited to 'po/vi.po') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--po/vi.po575
1 files changed, 575 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
new file mode 100644
index 0000000..6a81d2a
--- a/dev/null
+++ b/po/vi.po
@@ -0,0 +1,575 @@
+# Vietnamese translation for CFlow.
+# Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
+# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2006.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: cflow-1.0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-25 15:39+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-01-07 23:22+1030\n"
+"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.5.1b\n"
+
+#: src/c.l:137
+msgid "unterminated string?"
+msgstr "chuỗi không được chấm dứt không?"
+
+#: src/c.l:296
+#, c-format
+msgid "Command line: %s\n"
+msgstr "Dòng lệnh: %s\n"
+
+#: src/c.l:299
+#, c-format
+msgid "cannot execute `%s'"
+msgstr "không thể thực hiện « %s »"
+
+#: src/c.l:342 src/rc.c:60
+#, c-format
+msgid "cannot open `%s'"
+msgstr "không thể mở « %s »"
+
+#: src/c.l:422
+#, c-format
+msgid "New location: %s:%d\n"
+msgstr "Địa điểm mới: %s:%d\n"
+
+#. TRANSLATORS: Please, preserve the vertical tabulation (^K character)
+#. in this message
+#: src/main.c:29
+msgid ""
+"generate a program flowgraph * The effect of each option marked with an "
+"asterisk is reversed if the option's long name is prefixed with `no-'. For "
+"example, --no-cpp cancels --cpp."
+msgstr ""
+"tạo ra một lưọc đồ chương trình * Hiệu ứng của mỗi tùy chọn có dấu sao có "
+"được đảo ngược nếu tên dài của tùy chọn có tiền tố « no- ». Lấy thí dụ, tùy "
+"chọn « --no-cpp cancels » hủy « --cpp »."
+
+#: src/main.c:56
+msgid "General options:"
+msgstr "Tùy chọn chung:"
+
+#: src/main.c:57 src/main.c:98
+msgid "NUMBER"
+msgstr "SỐ"
+
+#: src/main.c:58
+msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
+msgstr "Lập độ sâu mà lược đồ bị cắt ra"
+
+#: src/main.c:59
+msgid "CLASSES"
+msgstr "HẠNG"
+
+#: src/main.c:60
+msgid ""
+"Include specified classes of symbols (see below). Prepend CLASSES with ^ or "
+"- to exclude them from the output"
+msgstr ""
+"Gồm một số hạn ký hiệu đã ghi rõ (xem dưới). Them dấu mũ « ^ » hay dấu trừ « "
+"- » trước các hạng bạn muốn trừ ra dữ liệu xuất."
+
+#: src/main.c:61 src/main.c:102 src/main.c:106
+msgid "NAME"
+msgstr "TÊN"
+
+#: src/main.c:62
+msgid ""
+"Use given output format NAME. Valid names are `gnu' (default) and `posix'"
+msgstr ""
+"Dùng TÊN khuôn dạng xuất đã cho. Tên hợp lệ là « gnu » (mặc định) và « posix "
+"»"
+
+#: src/main.c:65
+msgid "* Print reverse call tree"
+msgstr "* In ra cây gọi đảo ngược"
+
+#: src/main.c:67
+msgid "Produce cross-reference listing only"
+msgstr "Cung cấp chỉ danh sách tham chiếu chéo thôi"
+
+#: src/main.c:68
+msgid "OPT"
+msgstr "TCH"
+
+#: src/main.c:69
+msgid ""
+"Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. "
+"Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
+msgstr ""
+"Lập tùy chọn in thành TCH. Giá trị TCH hợp lệ là « xref » (tham chiếu chéo) "
+"và « tree » (cây). Cũng chấp nhận được bất cứ từ viết tắt rõ ràng nào của "
+"chúng."
+
+#: src/main.c:71
+msgid "FILE"
+msgstr "TẬP TIN"
+
+#: src/main.c:72
+msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
+msgstr ""
+"Lập tên tập tin xuất (mặc định là « - » mà có nghĩa là thiết bị xuất chuẩn)"
+
+#: src/main.c:75
+msgid "Symbols classes for --include argument"
+msgstr "Hạng ký hiệu cho đối số « --include » (gồm)"
+
+#: src/main.c:77
+msgid "all data symbols, both external and static"
+msgstr "mọi ký hiệu dữ liệu, cả kiểu bên ngoài lẫn kiểu tĩnh đều"
+
+#: src/main.c:79
+msgid "symbols whose names begin with an underscore"
+msgstr "ký hiệu có tên bắt đầu với dấu gạch dưới « _ »"
+
+#: src/main.c:81
+msgid "static symbols"
+msgstr "ký hiệu tĩnh"
+
+#: src/main.c:83
+msgid "typedefs (for cross-references only)"
+msgstr "typedef (lời định nghĩa kiểu: chỉ cho tham chiếu chéo)"
+
+#: src/main.c:89
+msgid "Parser control:"
+msgstr "Điều khiển bộ phân tách:"
+
+#: src/main.c:91
+msgid "* Rely on indentation"
+msgstr "* Sở cậy ở thụt lề"
+
+#: src/main.c:95
+msgid "* Accept only sources in ANSI C"
+msgstr "* Chấp nhận chỉ mã nguồn bằng ANSI C"
+
+#: src/main.c:99
+msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
+msgstr "Lập kích cỡ ngăn nhớ ban đầu là SỐ"
+
+#: src/main.c:100
+msgid "SYMBOL:TYPE"
+msgstr "KÝ HIỆU: KIỂU"
+
+#: src/main.c:101
+msgid ""
+"Register SYMBOL with given TYPE. Valid types are: keyword (or kw), modifier, "
+"identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation of the above is also "
+"accepted"
+msgstr ""
+"Đăng ký KÝ HIỆU với KIỂU đã cho. Kiểu hợp lệ là:\n"
+" • keyword (hay kw)\ttừ khóa\n"
+" • modifier\t\t\tbộ sửa đổi\n"
+" • identifier\t\t\tbộ nhận diện\n"
+" • type\t\t\t\tkiểu\n"
+" • wrapper\t\t\tbộ bao bọc\n"
+"Cũng chấp nhận bất cứ từ viết tất rõ ràng nào của điều ở trên."
+
+#: src/main.c:103
+msgid "Assume main function to be called NAME"
+msgstr "Giả sử hàm chính sẽ có tên TÊN."
+
+#: src/main.c:104
+msgid "NAME[=DEFN]"
+msgstr "TÊN[=LỜI_ĐN]"
+
+#: src/main.c:105
+msgid "Predefine NAME as a macro"
+msgstr "Định nghĩa sẵn TÊN là bộ lệnh (macrô)"
+
+#: src/main.c:107
+msgid "Cancel any previous definition of NAME"
+msgstr "Hủy bất cứ lời định nghĩa trước nào của TÊN"
+
+#: src/main.c:108
+msgid "DIR"
+msgstr "TMỤC"
+
+#: src/main.c:109
+msgid ""
+"Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header "
+"files."
+msgstr ""
+"Thêm thư mục TMỤC vào danh sách các thư mục nơi cần tìm kiếm tập tin phần "
+"đầu."
+
+#: src/main.c:110
+msgid "COMMAND"
+msgstr "LỆNH"
+
+#: src/main.c:111
+msgid "* Run the specified preprocessor command"
+msgstr "* Chạy lệnh bộ tiền xử lý đã ghi rõ"
+
+#: src/main.c:119
+msgid "Output control:"
+msgstr "Điều khiển xuất:"
+
+#: src/main.c:121
+msgid "* Print line numbers"
+msgstr "* In ra số thứ tự dòng"
+
+#: src/main.c:125
+msgid "* Print nesting level along with the call tree"
+msgstr "* In ra cấp lồng nhau cùng với cây gọi"
+
+#: src/main.c:129
+msgid "Control graph appearance"
+msgstr "Điều khiển hình thức của đồ thị"
+
+#: src/main.c:131
+msgid "* Draw ASCII art tree"
+msgstr "* Vẽ cây nghệ ASCII"
+
+#: src/main.c:135
+msgid "* Brief output"
+msgstr "* Xuất ngắn"
+
+#: src/main.c:139
+msgid "* Additionally format output for use with GNU Emacs"
+msgstr "* Cũng định dạng dữ liệu xuất để sử dụng với Emacs của GNU"
+
+#: src/main.c:143
+msgid "* Do not print argument lists in function declarations"
+msgstr "* Đừng in ra danh sách đối số trong lời tuyên bố hàm"
+
+#: src/main.c:147
+msgid "* Do not print symbol names in declaration strings"
+msgstr "* Đừng in ra tên ký hiệu trong chuỗi tuyên bố"
+
+#: src/main.c:153
+msgid "Informational options:"
+msgstr "Tùy chọn thông tin:"
+
+#: src/main.c:155
+msgid "* Verbose error diagnostics"
+msgstr "* Chẩn đoán lỗi một cách chi tiết"
+
+#: src/main.c:159
+msgid "Print license and exit"
+msgstr "In ra Quyền rồi thoát"
+
+#: src/main.c:161
+msgid "Set debugging level"
+msgstr "Lập cấp gỡ lỗi"
+
+#: src/main.c:167
+msgid ""
+" GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
+" (at your option) any later version.\n"
+"\n"
+" GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+" GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+" along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
+" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
+"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+" Trình cflow của GNU là phần mềm tự do nên có thể phân phối nó lại\n"
+" và sửa đổi nó theo điều kiện của Quyền Công Chung Gnu (GPL)\n"
+" như xuất do Tổ chức Phần mềm Tự do (Free Software Foundation),\n"
+" hoặc phiên bản 2 của quyền ấy, hoặc (tùy chọn) bất cứ phiên bản sau nào.\n"
+"\n"
+" Chúng tôi phân phối trình cflow của GNU vì mong nó có ích, nhưng\n"
+" không có bảo đảm gi cả, không có bảo đảm ngụ ý khả năng bán\n"
+" hay khả năng làm việc dứt khoát.\n"
+" Hãy xem Quyền Công Chung Gnu (GPL) để tim chi tiết.\n"
+"\n"
+" Nếu bạn chưa nhận một bản sao Quyền Công Chung Gnu (GPL)\n"
+" thì hãy viết cho Tổ chức Phần mềm Tự do:\n"
+" Free Software Foundation, Inc.,\n"
+" 51 Franklin Street, Fifth Floor,\n"
+" Boston, MA 02110-1301 USA (Mỹ)\n"
+"\n"
+
+#: src/main.c:281
+#, c-format
+msgid "unknown symbol type: %s"
+msgstr "không biết kiểu ký hiệu: %s"
+
+#: src/main.c:310
+#, c-format
+msgid "unknown print option: %s"
+msgstr "không biết tùy chọn in: %s"
+
+#: src/main.c:433 src/main.c:442
+msgid "level indent string is too long"
+msgstr "chuỗi thụt lề cấp quá dài"
+
+#: src/main.c:470
+msgid "level-indent syntax"
+msgstr "cú pháp thụt lề cấp"
+
+#: src/main.c:494
+#, c-format
+msgid "unknown level indent option: %s"
+msgstr "không biết tùy chọn thụt lề cấp: %s"
+
+#: src/main.c:529
+#, c-format
+msgid ""
+"License for %s:\n"
+"\n"
+msgstr "Quyền Phép cho %s:\\n\n"
+
+#: src/main.c:575 src/main.c:760
+#, c-format
+msgid "%s: No such output driver"
+msgstr "%s: Không có trình điều khiển xuất như vậy"
+
+#: src/main.c:602
+#, c-format
+msgid "Unknown symbol class: %c"
+msgstr "Không biết hạng ký hiệu: %c"
+
+#: src/main.c:682
+msgid "[FILE]..."
+msgstr "[TẬP_TIN]..."
+
+#: src/main.c:725
+msgid "Exiting"
+msgstr "Đang thoát..."
+
+#: src/main.c:792
+msgid "no input files"
+msgstr "không có tập tin xuất nào"
+
+#: src/parser.c:120
+#, c-format
+msgid " near "
+msgstr " gần "
+
+#: src/parser.c:189
+msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
+msgstr "LỖI NỘI BỘ: không thể trả gởi hiệu bài về luồng"
+
+#: src/parser.c:399
+msgid "unexpected end of file in expression"
+msgstr "kết thúc tập tin bất ngờ trong biểu thức"
+
+#: src/parser.c:454 src/parser.c:553
+msgid "expected `;'"
+msgstr "ngờ dấu chấm phẩy « ; »"
+
+#: src/parser.c:471 src/parser.c:578
+msgid "unexpected end of file in declaration"
+msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong lời tuyên bố"
+
+#: src/parser.c:503
+msgid "missing `;' after struct declaration"
+msgstr "thiếu dấu chấm phẩy « ; » sau lời tuyên bố « struct »"
+
+#: src/parser.c:600
+msgid "unexpected end of file in initializer list"
+msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong danh sách bộ khởi động"
+
+#: src/parser.c:684
+msgid "unexpected end of file in struct"
+msgstr "kết thúc tập tin bất ngờ trong « struct »"
+
+#: src/parser.c:769 src/parser.c:792
+msgid "expected `)'"
+msgstr "ngờ dấu đóng ngoặc « ) »"
+
+#: src/parser.c:805
+msgid "unexpected end of file in function declaration"
+msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong lời tuyên bố hàm"
+
+#: src/parser.c:877
+msgid "unexpected token in parameter list"
+msgstr "hiệu bài bất ngờ trong danh sách tham số"
+
+#: src/parser.c:892
+msgid "unexpected end of file in parameter list"
+msgstr "kết thúc tập tin bất ngờ trong danh sách tham số"
+
+#: src/parser.c:930
+msgid "forced function body close"
+msgstr "việc đóng thân hàm bị buộc"
+
+#: src/parser.c:944
+msgid "unexpected end of file in function body"
+msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong thân hàm"
+
+#: src/parser.c:983
+#, c-format
+msgid "%s/%d redefined"
+msgstr "%s/%d được định nghĩa lại"
+
+#: src/parser.c:986
+msgid "this is the place of previous definition"
+msgstr "đây là vị trí của lời định nghĩa trước"
+
+#: src/parser.c:999
+#, c-format
+msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
+msgstr "%s:%d: %s/%d được định nghĩa thành %s\n"
+
+# Variable: do not translate/ biến: đừng dịch
+#: src/parser.c:1024
+#, c-format
+msgid "%s:%d: type %s\n"
+msgstr "%s:%d: kiểu %s\n"
+
+#: src/rc.c:55
+msgid "not enough memory to process rc file"
+msgstr "không đủ bộ nhớ để xử lý tập tin « rc » (tài nguyên)"
+
+#: src/symbol.c:368
+msgid "not enough core"
+msgstr "không đủ lõi"
+
+#: lib/argp-help.c:195
+#, c-format
+msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
+msgstr "%.*s: tham số « ARGP_HELP_FMT » cần thiết giá trị"
+
+#: lib/argp-help.c:204
+#, c-format
+msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
+msgstr "%.*s: không biết tham số « ARGP_HELP_FMT »"
+
+#: lib/argp-help.c:216
+#, c-format
+msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
+msgstr "Rác trong « ARGP_HELP_FMT »: %s"
+
+#: lib/argp-help.c:1195
+msgid ""
+"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
+"optional for any corresponding short options."
+msgstr ""
+"Tất cả đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với tùy "
+"chọn ngắn tương ứng."
+
+#: lib/argp-help.c:1582
+msgid "Usage:"
+msgstr "Cách sử dụng:"
+
+#: lib/argp-help.c:1586
+msgid " or: "
+msgstr " hoặc "
+
+#: lib/argp-help.c:1598
+msgid " [OPTION...]"
+msgstr " [TÙY_CHỌN...]"
+
+#: lib/argp-help.c:1625
+#, c-format
+msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
+msgstr ""
+"Hãy thử lệnh « %s --help » (trợ giúp) hoặc lệnh « %s --usage » (cách sử "
+"dụng) để xem thông tin thêm.\n"
+
+#: lib/argp-help.c:1653
+#, c-format
+msgid "Report bugs to %s.\n"
+msgstr "Hãy trình báo lỗi nào cho %s.\n"
+
+#: lib/argp-help.c:1873 lib/error.c:122
+msgid "Unknown system error"
+msgstr "Gặp lỗi hệ thống lạ"
+
+#: lib/argp-parse.c:83
+msgid "Give this help list"
+msgstr "Hiển thị trợ giúp này"
+
+#: lib/argp-parse.c:84
+msgid "Give a short usage message"
+msgstr "Hiển thị thông điệp cách sử dụng ngắn"
+
+#: lib/argp-parse.c:85
+msgid "Set the program name"
+msgstr "Lập tên chương trình"
+
+#: lib/argp-parse.c:87
+msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
+msgstr "Treo trong vòng GIÂY giây (mặc định là 3600)"
+
+#: lib/argp-parse.c:148
+msgid "Print program version"
+msgstr "In ra phiên bản chương trình"
+
+#: lib/argp-parse.c:164
+msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
+msgstr "(LỖI CHƯƠNG TRÌNH) Không biết phiên bản không?"
+
+#: lib/argp-parse.c:620
+#, c-format
+msgid "%s: Too many arguments\n"
+msgstr "%s: Quá nhiều đối số\n"
+
+#: lib/argp-parse.c:763
+msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
+msgstr "(LỖI CHƯƠNG TRÌNH) Nên nhận diện tùy chọn mà chưa?"
+
+#: lib/getopt.c:552 lib/getopt.c:571
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
+
+#: lib/getopt.c:604 lib/getopt.c:608
+#, c-format
+msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: tùy chọn « --%s » không cho phép đối số\n"
+
+#: lib/getopt.c:617 lib/getopt.c:622
+#, c-format
+msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: tùy chọn « %c%s » không cho phép đối số\n"
+
+#: lib/getopt.c:668 lib/getopt.c:690 lib/getopt.c:1021 lib/getopt.c:1043
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
+msgstr "%s: tùy chọn « %s » cần đến đối số\n"
+
+#: lib/getopt.c:728 lib/getopt.c:731
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
+msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « --%s »\n"
+
+#: lib/getopt.c:739 lib/getopt.c:742
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
+msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « %c%s »\n"
+
+#: lib/getopt.c:797 lib/getopt.c:800
+#, c-format
+msgid "%s: illegal option -- %c\n"
+msgstr "%s: không cho phép tùy chọn « -- %c »\n"
+
+#: lib/getopt.c:806 lib/getopt.c:809
+#, c-format
+msgid "%s: invalid option -- %c\n"
+msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ « -- %c »\n"
+
+#: lib/getopt.c:864 lib/getopt.c:883 lib/getopt.c:1096 lib/getopt.c:1117
+#, c-format
+msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
+msgstr "%s: tùy chọn cần đến đối số « -- %c »\n"
+
+#: lib/getopt.c:936 lib/getopt.c:955
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » là mơ hồ\n"
+
+#: lib/getopt.c:979 lib/getopt.c:1000
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » không cho phép đối số\n"
+
+#: lib/obstack.c:439 lib/obstack.c:442
+msgid "memory exhausted"
+msgstr "hết bộ nhớ hoàn toàn"

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.