summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/po/vi.po
Side-by-side diff
Diffstat (limited to 'po/vi.po') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--po/vi.po543
1 files changed, 0 insertions, 543 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
deleted file mode 100644
index 1ad881d..0000000
--- a/po/vi.po
+++ b/dev/null
@@ -1,543 +0,0 @@
-# Vietnamese translation for CFlow.
-# Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
-# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2006.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: cflow-1.1\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-25 15:39+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-07-11 17:01+0930\n"
-"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
-"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b2\n"
-
-#: src/c.l:137
-msgid "unterminated string?"
-msgstr "chuỗi không được chấm dứt không?"
-
-#: src/c.l:296
-#, c-format
-msgid "Command line: %s\n"
-msgstr "Dòng lệnh: %s\n"
-
-#: src/c.l:299
-#, c-format
-msgid "cannot execute `%s'"
-msgstr "không thể thực hiện « %s »"
-
-#: src/c.l:342 src/rc.c:60
-#, c-format
-msgid "cannot open `%s'"
-msgstr "không thể mở « %s »"
-
-#: src/c.l:422
-#, c-format
-msgid "New location: %s:%d\n"
-msgstr "Địa điểm mới: %s:%d\n"
-
-#. TRANSLATORS: Please, preserve the vertical tabulation (^K character)
-#. in this message
-#: src/main.c:29
-msgid "generate a program flowgraph * The effect of each option marked with an asterisk is reversed if the option's long name is prefixed with `no-'. For example, --no-cpp cancels --cpp."
-msgstr "tạo ra một lưọc đồ chương trình * Hiệu ứng của mỗi tùy chọn có dấu sao có được đảo ngược nếu tên dài của tùy chọn có tiền tố « no- » (khác). Lấy thí dụ, tùy chọn « --no-cpp cancels » hủy « --cpp »."
-
-#: src/main.c:56
-msgid "General options:"
-msgstr "Tùy chọn chung:"
-
-#: src/main.c:57 src/main.c:98
-msgid "NUMBER"
-msgstr "SỐ"
-
-#: src/main.c:58
-msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
-msgstr "Lập độ sâu nơi lược đồ bị cắt ra"
-
-#: src/main.c:59
-msgid "CLASSES"
-msgstr "HẠNG"
-
-#: src/main.c:60
-msgid "Include specified classes of symbols (see below). Prepend CLASSES with ^ or - to exclude them from the output"
-msgstr "Gồm một số hạn ký hiệu đã ghi rõ (xem dưới). Them dấu mũ « ^ » hay dấu trừ « - » trước các hạng bạn muốn trừ ra dữ liệu xuất."
-
-#: src/main.c:61 src/main.c:102 src/main.c:106
-msgid "NAME"
-msgstr "TÊN"
-
-#: src/main.c:62
-msgid "Use given output format NAME. Valid names are `gnu' (default) and `posix'"
-msgstr "Dùng TÊN khuôn dạng xuất đã cho. Tên hợp lệ là « gnu » (mặc định) và « posix »"
-
-#: src/main.c:65
-msgid "* Print reverse call tree"
-msgstr "* In ra cây gọi đảo ngược"
-
-#: src/main.c:67
-msgid "Produce cross-reference listing only"
-msgstr "Cung cấp chỉ danh sách tham chiếu chéo thôi"
-
-#: src/main.c:68
-msgid "OPT"
-msgstr "TCH"
-
-#: src/main.c:69
-msgid "Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
-msgstr "Lập tùy chọn in thành TCH. Giá trị TCH hợp lệ là « xref » (tham chiếu chéo) và « tree » (cây). Cũng chấp nhận được bất cứ từ viết tắt rõ ràng nào của chúng."
-
-#: src/main.c:71
-msgid "FILE"
-msgstr "TẬP TIN"
-
-#: src/main.c:72
-msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
-msgstr "Lập tên tập tin xuất (mặc định là « - » mà có nghĩa là thiết bị xuất chuẩn)"
-
-#: src/main.c:75
-msgid "Symbols classes for --include argument"
-msgstr "Hạng ký hiệu cho đối số « --include » (gồm)"
-
-#: src/main.c:77
-msgid "all data symbols, both external and static"
-msgstr "mọi ký hiệu dữ liệu, cả kiểu bên ngoài lẫn kiểu tĩnh đều"
-
-#: src/main.c:79
-msgid "symbols whose names begin with an underscore"
-msgstr "ký hiệu có tên bắt đầu với dấu gạch dưới « _ »"
-
-#: src/main.c:81
-msgid "static symbols"
-msgstr "ký hiệu tĩnh"
-
-#: src/main.c:83
-msgid "typedefs (for cross-references only)"
-msgstr "typedef (lời định nghĩa kiểu: chỉ cho tham chiếu chéo)"
-
-#: src/main.c:89
-msgid "Parser control:"
-msgstr "Điều khiển bộ phân tách:"
-
-#: src/main.c:91
-msgid "* Rely on indentation"
-msgstr "* Sở cậy ở thụt lề"
-
-#: src/main.c:95
-msgid "* Accept only sources in ANSI C"
-msgstr "* Chấp nhận chỉ mã nguồn bằng ANSI C"
-
-#: src/main.c:99
-msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
-msgstr "Lập kích cỡ ngăn nhớ ban đầu là SỐ"
-
-#: src/main.c:100
-msgid "SYMBOL:TYPE"
-msgstr "KÝ HIỆU: KIỂU"
-
-#: src/main.c:101
-msgid "Register SYMBOL with given TYPE. Valid types are: keyword (or kw), modifier, identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
-msgstr ""
-"Đăng ký KÝ HIỆU với KIỂU đã cho. Kiểu hợp lệ là:\n"
-" • keyword (hay kw)\ttừ khóa\n"
-" • modifier\t\t\tbộ sửa đổi\n"
-" • identifier\t\t\tbộ nhận diện\n"
-" • type\t\t\t\tkiểu\n"
-" • wrapper\t\t\tbộ bao bọc\n"
-"Cũng chấp nhận bất cứ từ viết tất rõ ràng nào của điều ở trên."
-
-#: src/main.c:103
-msgid "Assume main function to be called NAME"
-msgstr "Giả sử hàm chính sẽ có tên TÊN."
-
-#: src/main.c:104
-msgid "NAME[=DEFN]"
-msgstr "TÊN[=LỜI_ĐN]"
-
-#: src/main.c:105
-msgid "Predefine NAME as a macro"
-msgstr "Định nghĩa sẵn TÊN là bộ lệnh (macrô)"
-
-#: src/main.c:107
-msgid "Cancel any previous definition of NAME"
-msgstr "Hủy bất cứ lời định nghĩa trước nào của TÊN"
-
-#: src/main.c:108
-msgid "DIR"
-msgstr "TMỤC"
-
-#: src/main.c:109
-msgid "Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header files."
-msgstr "Thêm thư mục TMỤC vào danh sách các thư mục nơi cần tìm kiếm tập tin phần đầu."
-
-#: src/main.c:110
-msgid "COMMAND"
-msgstr "LỆNH"
-
-#: src/main.c:111
-msgid "* Run the specified preprocessor command"
-msgstr "* Chạy lệnh bộ tiền xử lý đã ghi rõ"
-
-#: src/main.c:119
-msgid "Output control:"
-msgstr "Điều khiển xuất:"
-
-#: src/main.c:121
-msgid "* Print line numbers"
-msgstr "* In ra số thứ tự dòng"
-
-#: src/main.c:125
-msgid "* Print nesting level along with the call tree"
-msgstr "* In ra cấp lồng nhau cùng với cây gọi"
-
-#: src/main.c:129
-msgid "Control graph appearance"
-msgstr "Điều khiển hình thức của đồ thị"
-
-#: src/main.c:131
-msgid "* Draw ASCII art tree"
-msgstr "* Vẽ cây nghệ ASCII"
-
-#: src/main.c:135
-msgid "* Brief output"
-msgstr "* Xuất ngắn"
-
-#: src/main.c:139
-msgid "* Additionally format output for use with GNU Emacs"
-msgstr "* Cũng định dạng dữ liệu xuất để sử dụng với Emacs của GNU"
-
-#: src/main.c:143
-msgid "* Do not print argument lists in function declarations"
-msgstr "* Đừng in ra danh sách đối số trong lời tuyên bố hàm"
-
-#: src/main.c:147
-msgid "* Do not print symbol names in declaration strings"
-msgstr "* Đừng in ra tên ký hiệu trong chuỗi tuyên bố"
-
-#: src/main.c:153
-msgid "Informational options:"
-msgstr "Tùy chọn thông tin:"
-
-#: src/main.c:155
-msgid "* Verbose error diagnostics"
-msgstr "* Chẩn đoán lỗi một cách chi tiết"
-
-#: src/main.c:159
-msgid "Print license and exit"
-msgstr "In ra Quyền rồi thoát"
-
-#: src/main.c:161
-msgid "Set debugging level"
-msgstr "Lập cấp gỡ lỗi"
-
-#: src/main.c:167
-msgid ""
-" GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-" (at your option) any later version.\n"
-"\n"
-" GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-" GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-" along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
-" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
-"\n"
-"\n"
-msgstr ""
-" Trình cflow của GNU là phần mềm tự do nên có thể phân phối nó lại\n"
-" và sửa đổi nó theo điều kiện của Quyền Công Chung Gnu (GPL)\n"
-" như xuất do Tổ chức Phần mềm Tự do (Free Software Foundation),\n"
-" hoặc phiên bản 2 của quyền ấy, hoặc (tùy chọn) bất cứ phiên bản sau nào.\n"
-"\n"
-" Chúng tôi phân phối trình cflow của GNU vì mong nó có ích, nhưng\n"
-" không có bảo đảm gi cả, không có bảo đảm ngụ ý khả năng bán\n"
-" hay khả năng làm việc dứt khoát.\n"
-" Hãy xem Quyền Công Chung Gnu (GPL) để tim chi tiết.\n"
-"\n"
-" Nếu bạn chưa nhận một bản sao Quyền Công Chung Gnu (GPL)\n"
-" thì hãy viết cho Tổ chức Phần mềm Tự do:\n"
-" Free Software Foundation, Inc.,\n"
-" 51 Franklin Street, Fifth Floor,\n"
-" Boston, MA 02110-1301 USA (Mỹ)\n"
-"\n"
-
-#: src/main.c:281
-#, c-format
-msgid "unknown symbol type: %s"
-msgstr "không biết kiểu ký hiệu: %s"
-
-#: src/main.c:310
-#, c-format
-msgid "unknown print option: %s"
-msgstr "không biết tùy chọn in: %s"
-
-#: src/main.c:433 src/main.c:442
-msgid "level indent string is too long"
-msgstr "chuỗi thụt lề cấp quá dài"
-
-#: src/main.c:470
-msgid "level-indent syntax"
-msgstr "cú pháp thụt lề cấp"
-
-#: src/main.c:494
-#, c-format
-msgid "unknown level indent option: %s"
-msgstr "không biết tùy chọn thụt lề cấp: %s"
-
-#: src/main.c:529
-#, c-format
-msgid ""
-"License for %s:\n"
-"\n"
-msgstr "Quyền Phép cho %s:\\n\n"
-
-#: src/main.c:575 src/main.c:760
-#, c-format
-msgid "%s: No such output driver"
-msgstr "%s: Không có trình điều khiển xuất như vậy"
-
-#: src/main.c:602
-#, c-format
-msgid "Unknown symbol class: %c"
-msgstr "Không biết hạng ký hiệu: %c"
-
-#: src/main.c:682
-msgid "[FILE]..."
-msgstr "[TẬP_TIN]..."
-
-#: src/main.c:725
-msgid "Exiting"
-msgstr "Đang thoát..."
-
-#: src/main.c:792
-msgid "no input files"
-msgstr "không có tập tin xuất nào"
-
-#: src/parser.c:120
-#, c-format
-msgid " near "
-msgstr " gần "
-
-#: src/parser.c:189
-msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
-msgstr "LỖI NỘI BỘ: không thể trả gởi hiệu bài về luồng"
-
-#: src/parser.c:399
-msgid "unexpected end of file in expression"
-msgstr "kết thúc tập tin bất ngờ trong biểu thức"
-
-#: src/parser.c:454 src/parser.c:553
-msgid "expected `;'"
-msgstr "ngờ dấu chấm phẩy « ; »"
-
-#: src/parser.c:471 src/parser.c:578
-msgid "unexpected end of file in declaration"
-msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong lời tuyên bố"
-
-#: src/parser.c:503
-msgid "missing `;' after struct declaration"
-msgstr "thiếu dấu chấm phẩy « ; » sau lời tuyên bố « struct »"
-
-#: src/parser.c:600
-msgid "unexpected end of file in initializer list"
-msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong danh sách bộ khởi động"
-
-#: src/parser.c:684
-msgid "unexpected end of file in struct"
-msgstr "kết thúc tập tin bất ngờ trong « struct »"
-
-#: src/parser.c:769 src/parser.c:792
-msgid "expected `)'"
-msgstr "ngờ dấu đóng ngoặc « ) »"
-
-#: src/parser.c:805
-msgid "unexpected end of file in function declaration"
-msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong lời tuyên bố hàm"
-
-#: src/parser.c:877
-msgid "unexpected token in parameter list"
-msgstr "hiệu bài bất ngờ trong danh sách tham số"
-
-#: src/parser.c:892
-msgid "unexpected end of file in parameter list"
-msgstr "kết thúc tập tin bất ngờ trong danh sách tham số"
-
-#: src/parser.c:930
-msgid "forced function body close"
-msgstr "việc đóng thân hàm bị buộc"
-
-#: src/parser.c:944
-msgid "unexpected end of file in function body"
-msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong thân hàm"
-
-#: src/parser.c:983
-#, c-format
-msgid "%s/%d redefined"
-msgstr "%s/%d được định nghĩa lại"
-
-#: src/parser.c:986
-msgid "this is the place of previous definition"
-msgstr "đây là vị trí của lời định nghĩa trước"
-
-#: src/parser.c:999
-#, c-format
-msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
-msgstr "%s:%d: %s/%d được định nghĩa thành %s\n"
-
-# Variable: do not translate/ biến: đừng dịch
-#: src/parser.c:1024
-#, c-format
-msgid "%s:%d: type %s\n"
-msgstr "%s:%d: kiểu %s\n"
-
-#: src/rc.c:55
-msgid "not enough memory to process rc file"
-msgstr "không đủ bộ nhớ để xử lý tập tin « rc » (tài nguyên)"
-
-#: src/symbol.c:368
-msgid "not enough core"
-msgstr "không đủ lõi"
-
-#: lib/argp-help.c:195
-#, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
-msgstr "%.*s: tham số « ARGP_HELP_FMT » cần thiết giá trị"
-
-#: lib/argp-help.c:204
-#, c-format
-msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
-msgstr "%.*s: không biết tham số « ARGP_HELP_FMT »"
-
-#: lib/argp-help.c:216
-#, c-format
-msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
-msgstr "Rác trong « ARGP_HELP_FMT »: %s"
-
-#: lib/argp-help.c:1195
-msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
-msgstr "Tất cả đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với tùy chọn ngắn tương ứng."
-
-#: lib/argp-help.c:1582
-msgid "Usage:"
-msgstr "Cách sử dụng:"
-
-#: lib/argp-help.c:1586
-msgid " or: "
-msgstr " hoặc "
-
-#: lib/argp-help.c:1598
-msgid " [OPTION...]"
-msgstr " [TÙY_CHỌN...]"
-
-#: lib/argp-help.c:1625
-#, c-format
-msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
-msgstr "Hãy thử lệnh « %s --help » (trợ giúp) hoặc lệnh « %s --usage » (cách sử dụng) để xem thông tin thêm.\n"
-
-#: lib/argp-help.c:1653
-#, c-format
-msgid "Report bugs to %s.\n"
-msgstr "Hãy trình báo lỗi nào cho %s.\n"
-
-#: lib/argp-help.c:1873 lib/error.c:122
-msgid "Unknown system error"
-msgstr "Gặp lỗi hệ thống lạ"
-
-#: lib/argp-parse.c:83
-msgid "Give this help list"
-msgstr "Hiển thị trợ giúp này"
-
-#: lib/argp-parse.c:84
-msgid "Give a short usage message"
-msgstr "Hiển thị thông điệp cách sử dụng ngắn"
-
-#: lib/argp-parse.c:85
-msgid "Set the program name"
-msgstr "Lập tên chương trình"
-
-#: lib/argp-parse.c:87
-msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
-msgstr "Treo trong vòng GIÂY giây (mặc định là 3600)"
-
-#: lib/argp-parse.c:148
-msgid "Print program version"
-msgstr "In ra phiên bản chương trình"
-
-#: lib/argp-parse.c:164
-msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
-msgstr "(LỖI CHƯƠNG TRÌNH) Không biết phiên bản không?"
-
-#: lib/argp-parse.c:620
-#, c-format
-msgid "%s: Too many arguments\n"
-msgstr "%s: Quá nhiều đối số\n"
-
-#: lib/argp-parse.c:763
-msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
-msgstr "(LỖI CHƯƠNG TRÌNH) Nên nhận diện tùy chọn mà chưa?"
-
-#: lib/getopt.c:552 lib/getopt.c:571
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
-
-#: lib/getopt.c:604 lib/getopt.c:608
-#, c-format
-msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « --%s » không cho phép đối số\n"
-
-#: lib/getopt.c:617 lib/getopt.c:622
-#, c-format
-msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « %c%s » không cho phép đối số\n"
-
-#: lib/getopt.c:668 lib/getopt.c:690 lib/getopt.c:1021 lib/getopt.c:1043
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « %s » cần đến đối số\n"
-
-#: lib/getopt.c:728 lib/getopt.c:731
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « --%s »\n"
-
-#: lib/getopt.c:739 lib/getopt.c:742
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « %c%s »\n"
-
-#: lib/getopt.c:797 lib/getopt.c:800
-#, c-format
-msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-msgstr "%s: không cho phép tùy chọn « -- %c »\n"
-
-#: lib/getopt.c:806 lib/getopt.c:809
-#, c-format
-msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ « -- %c »\n"
-
-#: lib/getopt.c:864 lib/getopt.c:883 lib/getopt.c:1096 lib/getopt.c:1117
-#, c-format
-msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr "%s: tùy chọn cần đến đối số « -- %c »\n"
-
-#: lib/getopt.c:936 lib/getopt.c:955
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » là mơ hồ\n"
-
-#: lib/getopt.c:979 lib/getopt.c:1000
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » không cho phép đối số\n"
-
-#: lib/obstack.c:439 lib/obstack.c:442
-msgid "memory exhausted"
-msgstr "hết bộ nhớ hoàn toàn"

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.