summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/po/pl.po
Unidiff
Diffstat (limited to 'po/pl.po') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--po/pl.po592
1 files changed, 0 insertions, 592 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
deleted file mode 100644
index 2d14c45..0000000
--- a/po/pl.po
+++ b/dev/null
@@ -1,592 +0,0 @@
1# Polish messages for GNU cflow
2# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>, 2005.
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: cflow 1.0\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
9"POT-Creation-Date: 2006-09-10 15:17+0300\n"
10"PO-Revision-Date: 2005-10-16 00:06+0300\n"
11"Last-Translator: Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>\n"
12"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
17"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
18
19#: src/c.l:137
20msgid "unterminated string?"
21msgstr "niezakoñczony ³añcuch?"
22
23#: src/c.l:296
24#, c-format
25msgid "Command line: %s\n"
26msgstr "Linia poleceñ: %s\n"
27
28#: src/c.l:299
29#, c-format
30msgid "cannot execute `%s'"
31msgstr "uruchomienie `%s' jest niemo¿liwe"
32
33#: src/c.l:342 src/rc.c:60
34#, c-format
35msgid "cannot open `%s'"
36msgstr "otwarcie `%s' jest niemo¿liwe"
37
38#: src/c.l:422
39#, c-format
40msgid "New location: %s:%d\n"
41msgstr "Nowa pozycja: %s:%d\n"
42
43#: src/main.c:27
44msgid "generate a program flowgraph"
45msgstr ""
46
47#: src/main.c:29
48#, fuzzy
49msgid ""
50"* The effect of each option marked with an asterisk is reversed if the "
51"option's long name is prefixed with `no-'. For example, --no-cpp cancels --"
52"cpp."
53msgstr ""
54"generuje wykres przebiegu sterowania w programie * Ka¿da opcja, zaznaczona "
55"przez gwiazdkê, wykazuje dzia³anie odwrotne gdy jest u¿yta z przyrostkiem "
56"`no-'. Na przyk³ad, --no-cpp wy³±cza preprocesor."
57
58#: src/main.c:56
59msgid "General options:"
60msgstr "Opcje ogólne:"
61
62#: src/main.c:57 src/main.c:98
63msgid "NUMBER"
64msgstr "LICZBA"
65
66#: src/main.c:58
67msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
68msgstr "Ustala maksymaln± g³êboko¶æ wykresu"
69
70#: src/main.c:59
71msgid "CLASSES"
72msgstr "KLASY"
73
74#: src/main.c:60
75msgid ""
76"Include specified classes of symbols (see below). Prepend CLASSES with ^ or "
77"- to exclude them from the output"
78msgstr ""
79"Do³±cza do wykresu podane klasy symboli (patrz ni¿ej). By wy³±czyæ je, "
80"wpisz ^ albo - na pocz±tek argumentu."
81
82#: src/main.c:61 src/main.c:102 src/main.c:106 lib/argp-parse.c:84
83msgid "NAME"
84msgstr "NAZWA"
85
86#: src/main.c:62
87msgid ""
88"Use given output format NAME. Valid names are `gnu' (default) and `posix'"
89msgstr ""
90"Ustawia format o podanej NAZWIE. Poprawnymi nazwami s± `gnu' (domy¶lnie) i "
91"`posix'"
92
93#: src/main.c:65
94msgid "* Print reverse call tree"
95msgstr "* Wy¶wietla odwrócone drzewo wywo³añ"
96
97#: src/main.c:67
98msgid "Produce cross-reference listing only"
99msgstr "Wy¶wietla tylko listê odwo³añ skro¶nych"
100
101#: src/main.c:68
102msgid "OPT"
103msgstr "OPCJA"
104
105#: src/main.c:69
106msgid ""
107"Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. "
108"Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
109msgstr ""
110"Ustala opcje wy¶wietlania. Poprawnymi warto¶ciami s±: xref albo cross-ref "
111"(tablica odwo³añ skro¶nych) i tree (drzewo wywo³añ). Mo¿na tak¿e "
112"u¿ywaæ dowolnych jednoznacznych skrótów."
113
114#: src/main.c:71
115msgid "FILE"
116msgstr "PLIK"
117
118#: src/main.c:72
119msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
120msgstr ""
121"Podaje nazwê pliku wyj¶ciowego (domy¶lnie -, tzn. wyj¶cie standardowe)"
122
123#: src/main.c:75
124msgid "Symbols classes for --include argument"
125msgstr "Klasy symboli do u¿ycia z --include"
126
127#: src/main.c:77
128msgid "all data symbols, both external and static"
129msgstr "wszystkie symbole oznaczaj±ce dane, tak zewnêtrzne jak statyczne"
130
131#: src/main.c:79
132msgid "symbols whose names begin with an underscore"
133msgstr "symbole których nazwy poczynaj± siê od podkre¶lenia"
134
135#: src/main.c:81
136msgid "static symbols"
137msgstr "symbole statyczne"
138
139#: src/main.c:83
140msgid "typedefs (for cross-references only)"
141msgstr "typedef-y (tylko dla tabeli odwo³añ skro¶nych)"
142
143#: src/main.c:89
144msgid "Parser control:"
145msgstr "Zarz±dzanie dzia³aniem analizatora:"
146
147#: src/main.c:91
148msgid "* Rely on indentation"
149msgstr "* Uwzglêdnienie wciêcia podczas analizy"
150
151#: src/main.c:95
152msgid "* Accept only sources in ANSI C"
153msgstr "* Akceptuje tylko pliki wej¶ciowe w ANSI C"
154
155#: src/main.c:99
156msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
157msgstr "Ustawia pocz±tkowy rozmiar stosu"
158
159#: src/main.c:100
160msgid "SYMBOL:TYPE"
161msgstr "SYMBOL:TYP"
162
163#: src/main.c:101
164msgid ""
165"Register SYMBOL with given TYPE. Valid types are: keyword (or kw), modifier, "
166"identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation of the above is also "
167"accepted"
168msgstr ""
169"Rejestruje SYMBOL z typem TYP. Poprawnymi typami s±: keyword (albo kw), "
170"modifier, identifier, type, wrapper. Mo¿na tak¿e u¿ywaæ dowolnych "
171"jednoznacznych skrótów."
172
173#: src/main.c:103
174msgid "Assume main function to be called NAME"
175msgstr "Ustawia nazwê g³ównej funkcji (domy¶lnie `main')"
176
177#: src/main.c:104
178msgid "NAME[=DEFN]"
179msgstr "NAZWA[=DEFINICJA]"
180
181#: src/main.c:105
182msgid "Predefine NAME as a macro"
183msgstr "Definiuje makro z podan± nazw±"
184
185#: src/main.c:107
186msgid "Cancel any previous definition of NAME"
187msgstr "Kasuje poprzedni± definicjê makra z podan± nazw±"
188
189#: src/main.c:108
190msgid "DIR"
191msgstr "KATALOG"
192
193#: src/main.c:109
194msgid ""
195"Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header "
196"files."
197msgstr "Dodaje podany katalog do ¶cie¿ki przeszukiwania nag³ówków"
198
199#: src/main.c:110
200msgid "COMMAND"
201msgstr "POLECENIE"
202
203#: src/main.c:111
204msgid "* Run the specified preprocessor command"
205msgstr "* U¿ywa podanego programu jako preprocesora"
206
207#: src/main.c:119
208msgid "Output control:"
209msgstr "Kontrola wyj¶cia:"
210
211#: src/main.c:121
212msgid "* Print line numbers"
213msgstr "* Wy¶wietla numery linii"
214
215#: src/main.c:125
216msgid "* Print nesting level along with the call tree"
217msgstr "* Wy¶wietla poziom zagnie¿d¿ania"
218
219#: src/main.c:129
220msgid "Control graph appearance"
221msgstr "Zarz±dzanie wygl±dem wykresu"
222
223#: src/main.c:131
224msgid "* Draw ASCII art tree"
225msgstr "* Wykres w postaci drzewa wywo³añ"
226
227#: src/main.c:135
228msgid "* Brief output"
229msgstr "* Zwiêz³a postaæ wyj¶cia"
230
231#: src/main.c:139
232msgid "* Additionally format output for use with GNU Emacs"
233msgstr "* Formatuje wykres dla trybu cflow GNU Emacsa"
234
235#: src/main.c:143
236msgid "* Do not print argument lists in function declarations"
237msgstr "* Wy³±cza wy¶wietlanie list argumentów w deklaracjach funkcji"
238
239#: src/main.c:147
240msgid "* Do not print symbol names in declaration strings"
241msgstr "* Wy³±cza wy¶wietlanie nazw symboli w deklaracjach"
242
243#: src/main.c:153
244msgid "Informational options:"
245msgstr "Opcje informacyjne:"
246
247#: src/main.c:155
248msgid "* Verbose error diagnostics"
249msgstr "* Szczegó³owa diagnostyka b³êdów"
250
251#: src/main.c:159
252msgid "Print license and exit"
253msgstr "Wy¶wietla licencjê"
254
255#: src/main.c:161
256msgid "Set debugging level"
257msgstr "Ustawia poziom odpluskwiania"
258
259#: src/main.c:167
260msgid ""
261" GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
262" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
263" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
264" (at your option) any later version.\n"
265"\n"
266" GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
267" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
268" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
269" GNU General Public License for more details.\n"
270"\n"
271" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
272" along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
273" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
274"\n"
275"\n"
276msgstr ""
277" GNU cflow jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go\n"
278" rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
279" Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
280" Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
281" z pó¼niejszych wersji.\n"
282" \n"
283" GNU cflow rozpowszechniany jest z nadzieja, i¿ bêdzie on\n"
284" u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej\n"
285" gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH\n"
286" ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji przeczytaj\n"
287" Powszechn± Licencjê Publiczn± GNU.\n"
288" \n"
289" Z pewno¶ci± wraz z GNU cflow otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz\n"
290" Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);\n"
291" je¶li za¶ nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., \n"
292" 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
293"\n"
294"\n"
295
296#: src/main.c:281
297#, c-format
298msgid "unknown symbol type: %s"
299msgstr "nieznany typ symbolu: %s"
300
301#: src/main.c:310
302#, c-format
303msgid "unknown print option: %s"
304msgstr "nieznana opcja drukowania %s"
305
306#: src/main.c:433 src/main.c:442
307msgid "level indent string is too long"
308msgstr "za d³uga linia wciêcia"
309
310#: src/main.c:470
311msgid "level-indent syntax"
312msgstr "b³±d sk³adni linii wciêcia"
313
314#: src/main.c:494
315#, c-format
316msgid "unknown level indent option: %s"
317msgstr "nieznana opcja linii wciêcia: %s"
318
319#: src/main.c:529
320#, c-format
321msgid ""
322"License for %s:\n"
323"\n"
324msgstr ""
325"Licencja dla %s:\n"
326"\n"
327
328#: src/main.c:575 src/main.c:762
329#, c-format
330msgid "%s: No such output driver"
331msgstr "%s: Nie ma takiego sterownika wyj¶cia"
332
333#: src/main.c:602
334#, c-format
335msgid "Unknown symbol class: %c"
336msgstr "Nieznana klasa symbolu: %c"
337
338#: src/main.c:682
339msgid "[FILE]..."
340msgstr "[PLIK...]"
341
342#: src/main.c:725
343msgid "Exiting"
344msgstr "Wyj¶cie"
345
346#: src/main.c:794
347msgid "no input files"
348msgstr "nie podano nazw plików wej¶ciowych"
349
350#: src/parser.c:120
351#, c-format
352msgid " near "
353msgstr " przy "
354
355#: src/parser.c:189
356msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
357msgstr "B£¡D WEWNÊTRZNY: nie mo¿na zwróciæ symbolu do strumienia"
358
359#: src/parser.c:399
360msgid "unexpected end of file in expression"
361msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w wyra¿eniu"
362
363#: src/parser.c:454 src/parser.c:553
364msgid "expected `;'"
365msgstr "spodziewane `;'"
366
367#: src/parser.c:471 src/parser.c:578
368msgid "unexpected end of file in declaration"
369msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w deklaracji"
370
371#: src/parser.c:503
372msgid "missing `;' after struct declaration"
373msgstr "brak `;' po deklaracji struktury"
374
375#: src/parser.c:600
376msgid "unexpected end of file in initializer list"
377msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w li¶cie warto¶ci pocz±tkowych"
378
379#: src/parser.c:684
380msgid "unexpected end of file in struct"
381msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w strukturze"
382
383#: src/parser.c:769 src/parser.c:792
384msgid "expected `)'"
385msgstr "spodziewane `)'"
386
387#: src/parser.c:805
388msgid "unexpected end of file in function declaration"
389msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w deklaracji"
390
391#: src/parser.c:877
392msgid "unexpected token in parameter list"
393msgstr "nieoczekiwany element w li¶cie parametrów"
394
395#: src/parser.c:892
396msgid "unexpected end of file in parameter list"
397msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w li¶cie parametrów"
398
399#: src/parser.c:930
400msgid "forced function body close"
401msgstr "wymuszone zakoñczenie cia³a funkcji"
402
403#: src/parser.c:944
404msgid "unexpected end of file in function body"
405msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w ciele funkcji"
406
407#: src/parser.c:983
408#, c-format
409msgid "%s/%d redefined"
410msgstr "ponowna definicja %s/%d"
411
412#: src/parser.c:986
413msgid "this is the place of previous definition"
414msgstr "to miejsce poprzedniej definicji"
415
416#: src/parser.c:999
417#, c-format
418msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
419msgstr "%s:%d: %s/%d zdefiniowano jako %s\n"
420
421#: src/parser.c:1024
422#, c-format
423msgid "%s:%d: type %s\n"
424msgstr "%s:%d: typ %s\n"
425
426#: src/rc.c:55
427msgid "not enough memory to process rc file"
428msgstr "brak pamiêci do przetworzenia pliku konfiguracyjnego"
429
430#: src/symbol.c:368
431msgid "not enough core"
432msgstr "brak pamiêci"
433
434#: lib/argp-help.c:148
435#, c-format
436msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
437msgstr ""
438
439#: lib/argp-help.c:221
440#, c-format
441msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
442msgstr "%.*s: parametr ARGP_HELP_FMT wymaga podania warto¶ci"
443
444#: lib/argp-help.c:227
445#, fuzzy, c-format
446msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter must be positive"
447msgstr "%.*s: parametr ARGP_HELP_FMT wymaga podania warto¶ci"
448
449#: lib/argp-help.c:236
450#, c-format
451msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
452msgstr "%.*s: Nieznany parametr ARGP_HELP_FMT"
453
454#: lib/argp-help.c:248
455#, c-format
456msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
457msgstr "B³êdne dane w ARGP_HELP_FMT: %s"
458
459#: lib/argp-help.c:1229
460msgid ""
461"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
462"optional for any corresponding short options."
463msgstr ""
464"Argumenty obowi±zkowe lub opcjonalne dla d³ugich opcji s± równie¿ \n"
465"obowi±zkowe lub opcjonalne dla odpowiednich krótkich opcji."
466
467#: lib/argp-help.c:1622
468msgid "Usage:"
469msgstr "Sk³adnia:"
470
471#: lib/argp-help.c:1626
472msgid " or: "
473msgstr " lub: "
474
475#: lib/argp-help.c:1638
476msgid " [OPTION...]"
477msgstr " [OPCJA...]"
478
479#: lib/argp-help.c:1665
480#, c-format
481msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
482msgstr "Napisz `%s --help' lub `%s --usage' by uzyskaæ wiêcej informacji.\n"
483
484#: lib/argp-help.c:1693
485#, c-format
486msgid "Report bugs to %s.\n"
487msgstr "Prosimy zg³aszaæ b³êdy na adres %s.\n"
488
489#: lib/argp-help.c:1912 lib/error.c:125
490msgid "Unknown system error"
491msgstr "Nieznany b³±d systemowy"
492
493#: lib/argp-parse.c:82
494#, fuzzy
495msgid "give this help list"
496msgstr "Wy¶wietla ten tekst pomocy"
497
498#: lib/argp-parse.c:83
499#, fuzzy
500msgid "give a short usage message"
501msgstr "Wy¶wietla krótkie informacje o sk³adni polecenia"
502
503#: lib/argp-parse.c:84
504#, fuzzy
505msgid "set the program name"
506msgstr "Okre¶la nazwê programu"
507
508#: lib/argp-parse.c:85
509msgid "SECS"
510msgstr ""
511
512#: lib/argp-parse.c:86
513#, fuzzy
514msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
515msgstr "Czeka przez SEK sekund (domy¶lnie 3600)"
516
517#: lib/argp-parse.c:143
518#, fuzzy
519msgid "print program version"
520msgstr "Wy¶wietla wersjê programu"
521
522#: lib/argp-parse.c:159
523msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
524msgstr "(B£¡D PROGRAMU) Nieznana wersja!?"
525
526#: lib/argp-parse.c:612
527#, c-format
528msgid "%s: Too many arguments\n"
529msgstr "%s: Za du¿o argumentów\n"
530
531#: lib/argp-parse.c:755
532msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
533msgstr "(B£¡D PROGRAMU) Opcja powinna zostaæ rozpoznana?!"
534
535#: lib/getopt.c:531 lib/getopt.c:547
536#, c-format
537msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
538msgstr "%s: opcja `%s' jest niejednoznaczna\n"
539
540#: lib/getopt.c:580 lib/getopt.c:584
541#, c-format
542msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
543msgstr "%s: opcja `--%s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"
544
545#: lib/getopt.c:593 lib/getopt.c:598
546#, c-format
547msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
548msgstr "%s: opcja `%c%s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"
549
550#: lib/getopt.c:641 lib/getopt.c:660 lib/getopt.c:976 lib/getopt.c:995
551#, c-format
552msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
553msgstr "%s: opcja `%s' wymaga argumentu\n"
554
555#: lib/getopt.c:698 lib/getopt.c:701
556#, c-format
557msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
558msgstr "%s: nierozpoznana opcja `--%s'\n"
559
560#: lib/getopt.c:709 lib/getopt.c:712
561#, c-format
562msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
563msgstr "%s: nierozpoznana opcja `%c%s'\n"
564
565#: lib/getopt.c:764 lib/getopt.c:767
566#, c-format
567msgid "%s: illegal option -- %c\n"
568msgstr "%s: nieprawid³owa opcja -- %c\n"
569
570#: lib/getopt.c:773 lib/getopt.c:776
571#, c-format
572msgid "%s: invalid option -- %c\n"
573msgstr "%s: b³êdna opcja -- %c\n"
574
575#: lib/getopt.c:828 lib/getopt.c:844 lib/getopt.c:1048 lib/getopt.c:1066
576#, c-format
577msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
578msgstr "%s: opcja wymaga argumentu -- %c\n"
579
580#: lib/getopt.c:897 lib/getopt.c:913
581#, c-format
582msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
583msgstr "%s: opcja `-W %s' jest niejednoznaczna\n"
584
585#: lib/getopt.c:937 lib/getopt.c:955
586#, c-format
587msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
588msgstr "%s: opcja `-W %s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"
589
590#: lib/obstack.c:427 lib/obstack.c:429
591msgid "memory exhausted"
592msgstr "pamiêæ wyczerpana"

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.