summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/po/pl.po
Side-by-side diff
Diffstat (limited to 'po/pl.po') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--po/pl.po592
1 files changed, 0 insertions, 592 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
deleted file mode 100644
index 2d14c45..0000000
--- a/po/pl.po
+++ b/dev/null
@@ -1,592 +0,0 @@
-# Polish messages for GNU cflow
-# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
-# Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>, 2005.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: cflow 1.0\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-09-10 15:17+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-10-16 00:06+0300\n"
-"Last-Translator: Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org>\n"
-"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-
-#: src/c.l:137
-msgid "unterminated string?"
-msgstr "niezakoñczony ³añcuch?"
-
-#: src/c.l:296
-#, c-format
-msgid "Command line: %s\n"
-msgstr "Linia poleceñ: %s\n"
-
-#: src/c.l:299
-#, c-format
-msgid "cannot execute `%s'"
-msgstr "uruchomienie `%s' jest niemo¿liwe"
-
-#: src/c.l:342 src/rc.c:60
-#, c-format
-msgid "cannot open `%s'"
-msgstr "otwarcie `%s' jest niemo¿liwe"
-
-#: src/c.l:422
-#, c-format
-msgid "New location: %s:%d\n"
-msgstr "Nowa pozycja: %s:%d\n"
-
-#: src/main.c:27
-msgid "generate a program flowgraph"
-msgstr ""
-
-#: src/main.c:29
-#, fuzzy
-msgid ""
-"* The effect of each option marked with an asterisk is reversed if the "
-"option's long name is prefixed with `no-'. For example, --no-cpp cancels --"
-"cpp."
-msgstr ""
-"generuje wykres przebiegu sterowania w programie * Ka¿da opcja, zaznaczona "
-"przez gwiazdkê, wykazuje dzia³anie odwrotne gdy jest u¿yta z przyrostkiem "
-"`no-'. Na przyk³ad, --no-cpp wy³±cza preprocesor."
-
-#: src/main.c:56
-msgid "General options:"
-msgstr "Opcje ogólne:"
-
-#: src/main.c:57 src/main.c:98
-msgid "NUMBER"
-msgstr "LICZBA"
-
-#: src/main.c:58
-msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
-msgstr "Ustala maksymaln± g³êboko¶æ wykresu"
-
-#: src/main.c:59
-msgid "CLASSES"
-msgstr "KLASY"
-
-#: src/main.c:60
-msgid ""
-"Include specified classes of symbols (see below). Prepend CLASSES with ^ or "
-"- to exclude them from the output"
-msgstr ""
-"Do³±cza do wykresu podane klasy symboli (patrz ni¿ej). By wy³±czyæ je, "
-"wpisz ^ albo - na pocz±tek argumentu."
-
-#: src/main.c:61 src/main.c:102 src/main.c:106 lib/argp-parse.c:84
-msgid "NAME"
-msgstr "NAZWA"
-
-#: src/main.c:62
-msgid ""
-"Use given output format NAME. Valid names are `gnu' (default) and `posix'"
-msgstr ""
-"Ustawia format o podanej NAZWIE. Poprawnymi nazwami s± `gnu' (domy¶lnie) i "
-"`posix'"
-
-#: src/main.c:65
-msgid "* Print reverse call tree"
-msgstr "* Wy¶wietla odwrócone drzewo wywo³añ"
-
-#: src/main.c:67
-msgid "Produce cross-reference listing only"
-msgstr "Wy¶wietla tylko listê odwo³añ skro¶nych"
-
-#: src/main.c:68
-msgid "OPT"
-msgstr "OPCJA"
-
-#: src/main.c:69
-msgid ""
-"Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. "
-"Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
-msgstr ""
-"Ustala opcje wy¶wietlania. Poprawnymi warto¶ciami s±: xref albo cross-ref "
-"(tablica odwo³añ skro¶nych) i tree (drzewo wywo³añ). Mo¿na tak¿e "
-"u¿ywaæ dowolnych jednoznacznych skrótów."
-
-#: src/main.c:71
-msgid "FILE"
-msgstr "PLIK"
-
-#: src/main.c:72
-msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
-msgstr ""
-"Podaje nazwê pliku wyj¶ciowego (domy¶lnie -, tzn. wyj¶cie standardowe)"
-
-#: src/main.c:75
-msgid "Symbols classes for --include argument"
-msgstr "Klasy symboli do u¿ycia z --include"
-
-#: src/main.c:77
-msgid "all data symbols, both external and static"
-msgstr "wszystkie symbole oznaczaj±ce dane, tak zewnêtrzne jak statyczne"
-
-#: src/main.c:79
-msgid "symbols whose names begin with an underscore"
-msgstr "symbole których nazwy poczynaj± siê od podkre¶lenia"
-
-#: src/main.c:81
-msgid "static symbols"
-msgstr "symbole statyczne"
-
-#: src/main.c:83
-msgid "typedefs (for cross-references only)"
-msgstr "typedef-y (tylko dla tabeli odwo³añ skro¶nych)"
-
-#: src/main.c:89
-msgid "Parser control:"
-msgstr "Zarz±dzanie dzia³aniem analizatora:"
-
-#: src/main.c:91
-msgid "* Rely on indentation"
-msgstr "* Uwzglêdnienie wciêcia podczas analizy"
-
-#: src/main.c:95
-msgid "* Accept only sources in ANSI C"
-msgstr "* Akceptuje tylko pliki wej¶ciowe w ANSI C"
-
-#: src/main.c:99
-msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
-msgstr "Ustawia pocz±tkowy rozmiar stosu"
-
-#: src/main.c:100
-msgid "SYMBOL:TYPE"
-msgstr "SYMBOL:TYP"
-
-#: src/main.c:101
-msgid ""
-"Register SYMBOL with given TYPE. Valid types are: keyword (or kw), modifier, "
-"identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation of the above is also "
-"accepted"
-msgstr ""
-"Rejestruje SYMBOL z typem TYP. Poprawnymi typami s±: keyword (albo kw), "
-"modifier, identifier, type, wrapper. Mo¿na tak¿e u¿ywaæ dowolnych "
-"jednoznacznych skrótów."
-
-#: src/main.c:103
-msgid "Assume main function to be called NAME"
-msgstr "Ustawia nazwê g³ównej funkcji (domy¶lnie `main')"
-
-#: src/main.c:104
-msgid "NAME[=DEFN]"
-msgstr "NAZWA[=DEFINICJA]"
-
-#: src/main.c:105
-msgid "Predefine NAME as a macro"
-msgstr "Definiuje makro z podan± nazw±"
-
-#: src/main.c:107
-msgid "Cancel any previous definition of NAME"
-msgstr "Kasuje poprzedni± definicjê makra z podan± nazw±"
-
-#: src/main.c:108
-msgid "DIR"
-msgstr "KATALOG"
-
-#: src/main.c:109
-msgid ""
-"Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header "
-"files."
-msgstr "Dodaje podany katalog do ¶cie¿ki przeszukiwania nag³ówków"
-
-#: src/main.c:110
-msgid "COMMAND"
-msgstr "POLECENIE"
-
-#: src/main.c:111
-msgid "* Run the specified preprocessor command"
-msgstr "* U¿ywa podanego programu jako preprocesora"
-
-#: src/main.c:119
-msgid "Output control:"
-msgstr "Kontrola wyj¶cia:"
-
-#: src/main.c:121
-msgid "* Print line numbers"
-msgstr "* Wy¶wietla numery linii"
-
-#: src/main.c:125
-msgid "* Print nesting level along with the call tree"
-msgstr "* Wy¶wietla poziom zagnie¿d¿ania"
-
-#: src/main.c:129
-msgid "Control graph appearance"
-msgstr "Zarz±dzanie wygl±dem wykresu"
-
-#: src/main.c:131
-msgid "* Draw ASCII art tree"
-msgstr "* Wykres w postaci drzewa wywo³añ"
-
-#: src/main.c:135
-msgid "* Brief output"
-msgstr "* Zwiêz³a postaæ wyj¶cia"
-
-#: src/main.c:139
-msgid "* Additionally format output for use with GNU Emacs"
-msgstr "* Formatuje wykres dla trybu cflow GNU Emacsa"
-
-#: src/main.c:143
-msgid "* Do not print argument lists in function declarations"
-msgstr "* Wy³±cza wy¶wietlanie list argumentów w deklaracjach funkcji"
-
-#: src/main.c:147
-msgid "* Do not print symbol names in declaration strings"
-msgstr "* Wy³±cza wy¶wietlanie nazw symboli w deklaracjach"
-
-#: src/main.c:153
-msgid "Informational options:"
-msgstr "Opcje informacyjne:"
-
-#: src/main.c:155
-msgid "* Verbose error diagnostics"
-msgstr "* Szczegó³owa diagnostyka b³êdów"
-
-#: src/main.c:159
-msgid "Print license and exit"
-msgstr "Wy¶wietla licencjê"
-
-#: src/main.c:161
-msgid "Set debugging level"
-msgstr "Ustawia poziom odpluskwiania"
-
-#: src/main.c:167
-msgid ""
-" GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-" (at your option) any later version.\n"
-"\n"
-" GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-" GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-" along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
-" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
-"\n"
-"\n"
-msgstr ""
-" GNU cflow jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go\n"
-" rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
-" Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
-" Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
-" z pó¼niejszych wersji.\n"
-" \n"
-" GNU cflow rozpowszechniany jest z nadzieja, i¿ bêdzie on\n"
-" u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej\n"
-" gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH\n"
-" ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji przeczytaj\n"
-" Powszechn± Licencjê Publiczn± GNU.\n"
-" \n"
-" Z pewno¶ci± wraz z GNU cflow otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz\n"
-" Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);\n"
-" je¶li za¶ nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., \n"
-" 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
-"\n"
-"\n"
-
-#: src/main.c:281
-#, c-format
-msgid "unknown symbol type: %s"
-msgstr "nieznany typ symbolu: %s"
-
-#: src/main.c:310
-#, c-format
-msgid "unknown print option: %s"
-msgstr "nieznana opcja drukowania %s"
-
-#: src/main.c:433 src/main.c:442
-msgid "level indent string is too long"
-msgstr "za d³uga linia wciêcia"
-
-#: src/main.c:470
-msgid "level-indent syntax"
-msgstr "b³±d sk³adni linii wciêcia"
-
-#: src/main.c:494
-#, c-format
-msgid "unknown level indent option: %s"
-msgstr "nieznana opcja linii wciêcia: %s"
-
-#: src/main.c:529
-#, c-format
-msgid ""
-"License for %s:\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Licencja dla %s:\n"
-"\n"
-
-#: src/main.c:575 src/main.c:762
-#, c-format
-msgid "%s: No such output driver"
-msgstr "%s: Nie ma takiego sterownika wyj¶cia"
-
-#: src/main.c:602
-#, c-format
-msgid "Unknown symbol class: %c"
-msgstr "Nieznana klasa symbolu: %c"
-
-#: src/main.c:682
-msgid "[FILE]..."
-msgstr "[PLIK...]"
-
-#: src/main.c:725
-msgid "Exiting"
-msgstr "Wyj¶cie"
-
-#: src/main.c:794
-msgid "no input files"
-msgstr "nie podano nazw plików wej¶ciowych"
-
-#: src/parser.c:120
-#, c-format
-msgid " near "
-msgstr " przy "
-
-#: src/parser.c:189
-msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
-msgstr "B£¡D WEWNÊTRZNY: nie mo¿na zwróciæ symbolu do strumienia"
-
-#: src/parser.c:399
-msgid "unexpected end of file in expression"
-msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w wyra¿eniu"
-
-#: src/parser.c:454 src/parser.c:553
-msgid "expected `;'"
-msgstr "spodziewane `;'"
-
-#: src/parser.c:471 src/parser.c:578
-msgid "unexpected end of file in declaration"
-msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w deklaracji"
-
-#: src/parser.c:503
-msgid "missing `;' after struct declaration"
-msgstr "brak `;' po deklaracji struktury"
-
-#: src/parser.c:600
-msgid "unexpected end of file in initializer list"
-msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w li¶cie warto¶ci pocz±tkowych"
-
-#: src/parser.c:684
-msgid "unexpected end of file in struct"
-msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w strukturze"
-
-#: src/parser.c:769 src/parser.c:792
-msgid "expected `)'"
-msgstr "spodziewane `)'"
-
-#: src/parser.c:805
-msgid "unexpected end of file in function declaration"
-msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w deklaracji"
-
-#: src/parser.c:877
-msgid "unexpected token in parameter list"
-msgstr "nieoczekiwany element w li¶cie parametrów"
-
-#: src/parser.c:892
-msgid "unexpected end of file in parameter list"
-msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w li¶cie parametrów"
-
-#: src/parser.c:930
-msgid "forced function body close"
-msgstr "wymuszone zakoñczenie cia³a funkcji"
-
-#: src/parser.c:944
-msgid "unexpected end of file in function body"
-msgstr "nieoczekiwany koniec pliku w ciele funkcji"
-
-#: src/parser.c:983
-#, c-format
-msgid "%s/%d redefined"
-msgstr "ponowna definicja %s/%d"
-
-#: src/parser.c:986
-msgid "this is the place of previous definition"
-msgstr "to miejsce poprzedniej definicji"
-
-#: src/parser.c:999
-#, c-format
-msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
-msgstr "%s:%d: %s/%d zdefiniowano jako %s\n"
-
-#: src/parser.c:1024
-#, c-format
-msgid "%s:%d: type %s\n"
-msgstr "%s:%d: typ %s\n"
-
-#: src/rc.c:55
-msgid "not enough memory to process rc file"
-msgstr "brak pamiêci do przetworzenia pliku konfiguracyjnego"
-
-#: src/symbol.c:368
-msgid "not enough core"
-msgstr "brak pamiêci"
-
-#: lib/argp-help.c:148
-#, c-format
-msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
-msgstr ""
-
-#: lib/argp-help.c:221
-#, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
-msgstr "%.*s: parametr ARGP_HELP_FMT wymaga podania warto¶ci"
-
-#: lib/argp-help.c:227
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter must be positive"
-msgstr "%.*s: parametr ARGP_HELP_FMT wymaga podania warto¶ci"
-
-#: lib/argp-help.c:236
-#, c-format
-msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
-msgstr "%.*s: Nieznany parametr ARGP_HELP_FMT"
-
-#: lib/argp-help.c:248
-#, c-format
-msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
-msgstr "B³êdne dane w ARGP_HELP_FMT: %s"
-
-#: lib/argp-help.c:1229
-msgid ""
-"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
-"optional for any corresponding short options."
-msgstr ""
-"Argumenty obowi±zkowe lub opcjonalne dla d³ugich opcji s± równie¿ \n"
-"obowi±zkowe lub opcjonalne dla odpowiednich krótkich opcji."
-
-#: lib/argp-help.c:1622
-msgid "Usage:"
-msgstr "Sk³adnia:"
-
-#: lib/argp-help.c:1626
-msgid " or: "
-msgstr " lub: "
-
-#: lib/argp-help.c:1638
-msgid " [OPTION...]"
-msgstr " [OPCJA...]"
-
-#: lib/argp-help.c:1665
-#, c-format
-msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
-msgstr "Napisz `%s --help' lub `%s --usage' by uzyskaæ wiêcej informacji.\n"
-
-#: lib/argp-help.c:1693
-#, c-format
-msgid "Report bugs to %s.\n"
-msgstr "Prosimy zg³aszaæ b³êdy na adres %s.\n"
-
-#: lib/argp-help.c:1912 lib/error.c:125
-msgid "Unknown system error"
-msgstr "Nieznany b³±d systemowy"
-
-#: lib/argp-parse.c:82
-#, fuzzy
-msgid "give this help list"
-msgstr "Wy¶wietla ten tekst pomocy"
-
-#: lib/argp-parse.c:83
-#, fuzzy
-msgid "give a short usage message"
-msgstr "Wy¶wietla krótkie informacje o sk³adni polecenia"
-
-#: lib/argp-parse.c:84
-#, fuzzy
-msgid "set the program name"
-msgstr "Okre¶la nazwê programu"
-
-#: lib/argp-parse.c:85
-msgid "SECS"
-msgstr ""
-
-#: lib/argp-parse.c:86
-#, fuzzy
-msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
-msgstr "Czeka przez SEK sekund (domy¶lnie 3600)"
-
-#: lib/argp-parse.c:143
-#, fuzzy
-msgid "print program version"
-msgstr "Wy¶wietla wersjê programu"
-
-#: lib/argp-parse.c:159
-msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
-msgstr "(B£¡D PROGRAMU) Nieznana wersja!?"
-
-#: lib/argp-parse.c:612
-#, c-format
-msgid "%s: Too many arguments\n"
-msgstr "%s: Za du¿o argumentów\n"
-
-#: lib/argp-parse.c:755
-msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
-msgstr "(B£¡D PROGRAMU) Opcja powinna zostaæ rozpoznana?!"
-
-#: lib/getopt.c:531 lib/getopt.c:547
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: opcja `%s' jest niejednoznaczna\n"
-
-#: lib/getopt.c:580 lib/getopt.c:584
-#, c-format
-msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: opcja `--%s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"
-
-#: lib/getopt.c:593 lib/getopt.c:598
-#, c-format
-msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: opcja `%c%s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"
-
-#: lib/getopt.c:641 lib/getopt.c:660 lib/getopt.c:976 lib/getopt.c:995
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr "%s: opcja `%s' wymaga argumentu\n"
-
-#: lib/getopt.c:698 lib/getopt.c:701
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: nierozpoznana opcja `--%s'\n"
-
-#: lib/getopt.c:709 lib/getopt.c:712
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: nierozpoznana opcja `%c%s'\n"
-
-#: lib/getopt.c:764 lib/getopt.c:767
-#, c-format
-msgid "%s: illegal option -- %c\n"
-msgstr "%s: nieprawid³owa opcja -- %c\n"
-
-#: lib/getopt.c:773 lib/getopt.c:776
-#, c-format
-msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr "%s: b³êdna opcja -- %c\n"
-
-#: lib/getopt.c:828 lib/getopt.c:844 lib/getopt.c:1048 lib/getopt.c:1066
-#, c-format
-msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr "%s: opcja wymaga argumentu -- %c\n"
-
-#: lib/getopt.c:897 lib/getopt.c:913
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: opcja `-W %s' jest niejednoznaczna\n"
-
-#: lib/getopt.c:937 lib/getopt.c:955
-#, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: opcja `-W %s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"
-
-#: lib/obstack.c:427 lib/obstack.c:429
-msgid "memory exhausted"
-msgstr "pamiêæ wyczerpana"

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.