summaryrefslogtreecommitdiffabout
path: root/po/vi.po
authorSergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2007-05-18 13:08:20 (GMT)
committer Sergey Poznyakoff <gray@gnu.org.ua>2007-05-18 13:08:20 (GMT)
commit8cf84288da99ba9d3cd01f7179d3470982794329 (patch) (unidiff)
treea1d1479aab5442a6c24f13028062025acdb4bc16 /po/vi.po
parentadd560e4e3c55b2481ab7c691be055f3095667a4 (diff)
downloadcflow-8cf84288da99ba9d3cd01f7179d3470982794329.tar.gz
cflow-8cf84288da99ba9d3cd01f7179d3470982794329.tar.bz2
Further update for new gnulib
Diffstat (limited to 'po/vi.po') (more/less context) (ignore whitespace changes)
-rw-r--r--po/vi.po543
1 files changed, 0 insertions, 543 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
deleted file mode 100644
index 1ad881d..0000000
--- a/po/vi.po
+++ b/dev/null
@@ -1,543 +0,0 @@
1# Vietnamese translation for CFlow.
2# Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2006.
4#
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: cflow-1.1\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: bug-cflow@gnu.org\n"
9"POT-Creation-Date: 2006-04-25 15:39+0300\n"
10"PO-Revision-Date: 2006-07-11 17:01+0930\n"
11"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
17"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b2\n"
18
19#: src/c.l:137
20msgid "unterminated string?"
21msgstr "chuỗi không được chấm dứt không?"
22
23#: src/c.l:296
24#, c-format
25msgid "Command line: %s\n"
26msgstr "Dòng lệnh: %s\n"
27
28#: src/c.l:299
29#, c-format
30msgid "cannot execute `%s'"
31msgstr "không thể thực hiện « %s »"
32
33#: src/c.l:342 src/rc.c:60
34#, c-format
35msgid "cannot open `%s'"
36msgstr "không thể mở « %s »"
37
38#: src/c.l:422
39#, c-format
40msgid "New location: %s:%d\n"
41msgstr "Địa điểm mới: %s:%d\n"
42
43#. TRANSLATORS: Please, preserve the vertical tabulation (^K character)
44#. in this message
45#: src/main.c:29
46msgid "generate a program flowgraph * The effect of each option marked with an asterisk is reversed if the option's long name is prefixed with `no-'. For example, --no-cpp cancels --cpp."
47msgstr "tạo ra một lưọc đồ chương trình * Hiệu ứng của mỗi tùy chọn có dấu sao có được đảo ngược nếu tên dài của tùy chọn có tiền tố « no- » (khác). Lấy thí dụ, tùy chọn « --no-cpp cancels » hủy « --cpp »."
48
49#: src/main.c:56
50msgid "General options:"
51msgstr "Tùy chọn chung:"
52
53#: src/main.c:57 src/main.c:98
54msgid "NUMBER"
55msgstr "SỐ"
56
57#: src/main.c:58
58msgid "Set the depth at which the flowgraph is cut off"
59msgstr "Lập độ sâu nơi lược đồ bị cắt ra"
60
61#: src/main.c:59
62msgid "CLASSES"
63msgstr "HẠNG"
64
65#: src/main.c:60
66msgid "Include specified classes of symbols (see below). Prepend CLASSES with ^ or - to exclude them from the output"
67msgstr "Gồm một số hạn ký hiệu đã ghi rõ (xem dưới). Them dấu mũ « ^ » hay dấu trừ « - » trước các hạng bạn muốn trừ ra dữ liệu xuất."
68
69#: src/main.c:61 src/main.c:102 src/main.c:106
70msgid "NAME"
71msgstr "TÊN"
72
73#: src/main.c:62
74msgid "Use given output format NAME. Valid names are `gnu' (default) and `posix'"
75msgstr "Dùng TÊN khuôn dạng xuất đã cho. Tên hợp lệ là « gnu » (mặc định) và « posix »"
76
77#: src/main.c:65
78msgid "* Print reverse call tree"
79msgstr "* In ra cây gọi đảo ngược"
80
81#: src/main.c:67
82msgid "Produce cross-reference listing only"
83msgstr "Cung cấp chỉ danh sách tham chiếu chéo thôi"
84
85#: src/main.c:68
86msgid "OPT"
87msgstr "TCH"
88
89#: src/main.c:69
90msgid "Set printing option to OPT. Valid OPT values are: xref (or cross-ref), tree. Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
91msgstr "Lập tùy chọn in thành TCH. Giá trị TCH hợp lệ là « xref » (tham chiếu chéo) và « tree » (cây). Cũng chấp nhận được bất cứ từ viết tắt rõ ràng nào của chúng."
92
93#: src/main.c:71
94msgid "FILE"
95msgstr "TẬP TIN"
96
97#: src/main.c:72
98msgid "Set output file name (default -, meaning stdout)"
99msgstr "Lập tên tập tin xuất (mặc định là « - » mà có nghĩa là thiết bị xuất chuẩn)"
100
101#: src/main.c:75
102msgid "Symbols classes for --include argument"
103msgstr "Hạng ký hiệu cho đối số « --include » (gồm)"
104
105#: src/main.c:77
106msgid "all data symbols, both external and static"
107msgstr "mọi ký hiệu dữ liệu, cả kiểu bên ngoài lẫn kiểu tĩnh đều"
108
109#: src/main.c:79
110msgid "symbols whose names begin with an underscore"
111msgstr "ký hiệu có tên bắt đầu với dấu gạch dưới « _ »"
112
113#: src/main.c:81
114msgid "static symbols"
115msgstr "ký hiệu tĩnh"
116
117#: src/main.c:83
118msgid "typedefs (for cross-references only)"
119msgstr "typedef (lời định nghĩa kiểu: chỉ cho tham chiếu chéo)"
120
121#: src/main.c:89
122msgid "Parser control:"
123msgstr "Điều khiển bộ phân tách:"
124
125#: src/main.c:91
126msgid "* Rely on indentation"
127msgstr "* Sở cậy ở thụt lề"
128
129#: src/main.c:95
130msgid "* Accept only sources in ANSI C"
131msgstr "* Chấp nhận chỉ mã nguồn bằng ANSI C"
132
133#: src/main.c:99
134msgid "Set initial token stack size to NUMBER"
135msgstr "Lập kích cỡ ngăn nhớ ban đầu là SỐ"
136
137#: src/main.c:100
138msgid "SYMBOL:TYPE"
139msgstr "KÝ HIỆU: KIỂU"
140
141#: src/main.c:101
142msgid "Register SYMBOL with given TYPE. Valid types are: keyword (or kw), modifier, identifier, type, wrapper. Any unambiguous abbreviation of the above is also accepted"
143msgstr ""
144"Đăng ký KÝ HIỆU với KIỂU đã cho. Kiểu hợp lệ là:\n"
145" • keyword (hay kw)\ttừ khóa\n"
146" • modifier\t\t\tbộ sửa đổi\n"
147" • identifier\t\t\tbộ nhận diện\n"
148" • type\t\t\t\tkiểu\n"
149" • wrapper\t\t\tbộ bao bọc\n"
150"Cũng chấp nhận bất cứ từ viết tất rõ ràng nào của điều ở trên."
151
152#: src/main.c:103
153msgid "Assume main function to be called NAME"
154msgstr "Giả sử hàm chính sẽ có tên TÊN."
155
156#: src/main.c:104
157msgid "NAME[=DEFN]"
158msgstr "TÊN[=LỜI_ĐN]"
159
160#: src/main.c:105
161msgid "Predefine NAME as a macro"
162msgstr "Định nghĩa sẵn TÊN là bộ lệnh (macrô)"
163
164#: src/main.c:107
165msgid "Cancel any previous definition of NAME"
166msgstr "Hủy bất cứ lời định nghĩa trước nào của TÊN"
167
168#: src/main.c:108
169msgid "DIR"
170msgstr "TMỤC"
171
172#: src/main.c:109
173msgid "Add the directory DIR to the list of directories to be searched for header files."
174msgstr "Thêm thư mục TMỤC vào danh sách các thư mục nơi cần tìm kiếm tập tin phần đầu."
175
176#: src/main.c:110
177msgid "COMMAND"
178msgstr "LỆNH"
179
180#: src/main.c:111
181msgid "* Run the specified preprocessor command"
182msgstr "* Chạy lệnh bộ tiền xử lý đã ghi rõ"
183
184#: src/main.c:119
185msgid "Output control:"
186msgstr "Điều khiển xuất:"
187
188#: src/main.c:121
189msgid "* Print line numbers"
190msgstr "* In ra số thứ tự dòng"
191
192#: src/main.c:125
193msgid "* Print nesting level along with the call tree"
194msgstr "* In ra cấp lồng nhau cùng với cây gọi"
195
196#: src/main.c:129
197msgid "Control graph appearance"
198msgstr "Điều khiển hình thức của đồ thị"
199
200#: src/main.c:131
201msgid "* Draw ASCII art tree"
202msgstr "* Vẽ cây nghệ ASCII"
203
204#: src/main.c:135
205msgid "* Brief output"
206msgstr "* Xuất ngắn"
207
208#: src/main.c:139
209msgid "* Additionally format output for use with GNU Emacs"
210msgstr "* Cũng định dạng dữ liệu xuất để sử dụng với Emacs của GNU"
211
212#: src/main.c:143
213msgid "* Do not print argument lists in function declarations"
214msgstr "* Đừng in ra danh sách đối số trong lời tuyên bố hàm"
215
216#: src/main.c:147
217msgid "* Do not print symbol names in declaration strings"
218msgstr "* Đừng in ra tên ký hiệu trong chuỗi tuyên bố"
219
220#: src/main.c:153
221msgid "Informational options:"
222msgstr "Tùy chọn thông tin:"
223
224#: src/main.c:155
225msgid "* Verbose error diagnostics"
226msgstr "* Chẩn đoán lỗi một cách chi tiết"
227
228#: src/main.c:159
229msgid "Print license and exit"
230msgstr "In ra Quyền rồi thoát"
231
232#: src/main.c:161
233msgid "Set debugging level"
234msgstr "Lập cấp gỡ lỗi"
235
236#: src/main.c:167
237msgid ""
238" GNU cflow is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
239" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
240" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
241" (at your option) any later version.\n"
242"\n"
243" GNU cflow is distributed in the hope that it will be useful,\n"
244" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
245" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
246" GNU General Public License for more details.\n"
247"\n"
248" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
249" along with GNU cflow; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
250" Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
251"\n"
252"\n"
253msgstr ""
254" Trình cflow của GNU là phần mềm tự do nên có thể phân phối nó lại\n"
255" và sửa đổi nó theo điều kiện của Quyền Công Chung Gnu (GPL)\n"
256" như xuất do Tổ chức Phần mềm Tự do (Free Software Foundation),\n"
257" hoặc phiên bản 2 của quyền ấy, hoặc (tùy chọn) bất cứ phiên bản sau nào.\n"
258"\n"
259" Chúng tôi phân phối trình cflow của GNU vì mong nó có ích, nhưng\n"
260" không có bảo đảm gi cả, không có bảo đảm ngụ ý khả năng bán\n"
261" hay khả năng làm việc dứt khoát.\n"
262" Hãy xem Quyền Công Chung Gnu (GPL) để tim chi tiết.\n"
263"\n"
264" Nếu bạn chưa nhận một bản sao Quyền Công Chung Gnu (GPL)\n"
265" thì hãy viết cho Tổ chức Phần mềm Tự do:\n"
266" Free Software Foundation, Inc.,\n"
267" 51 Franklin Street, Fifth Floor,\n"
268" Boston, MA 02110-1301 USA (Mỹ)\n"
269"\n"
270
271#: src/main.c:281
272#, c-format
273msgid "unknown symbol type: %s"
274msgstr "không biết kiểu ký hiệu: %s"
275
276#: src/main.c:310
277#, c-format
278msgid "unknown print option: %s"
279msgstr "không biết tùy chọn in: %s"
280
281#: src/main.c:433 src/main.c:442
282msgid "level indent string is too long"
283msgstr "chuỗi thụt lề cấp quá dài"
284
285#: src/main.c:470
286msgid "level-indent syntax"
287msgstr "cú pháp thụt lề cấp"
288
289#: src/main.c:494
290#, c-format
291msgid "unknown level indent option: %s"
292msgstr "không biết tùy chọn thụt lề cấp: %s"
293
294#: src/main.c:529
295#, c-format
296msgid ""
297"License for %s:\n"
298"\n"
299msgstr "Quyền Phép cho %s:\\n\n"
300
301#: src/main.c:575 src/main.c:760
302#, c-format
303msgid "%s: No such output driver"
304msgstr "%s: Không có trình điều khiển xuất như vậy"
305
306#: src/main.c:602
307#, c-format
308msgid "Unknown symbol class: %c"
309msgstr "Không biết hạng ký hiệu: %c"
310
311#: src/main.c:682
312msgid "[FILE]..."
313msgstr "[TẬP_TIN]..."
314
315#: src/main.c:725
316msgid "Exiting"
317msgstr "Đang thoát..."
318
319#: src/main.c:792
320msgid "no input files"
321msgstr "không có tập tin xuất nào"
322
323#: src/parser.c:120
324#, c-format
325msgid " near "
326msgstr " gần "
327
328#: src/parser.c:189
329msgid "INTERNAL ERROR: cannot return token to stream"
330msgstr "LỖI NỘI BỘ: không thể trả gởi hiệu bài về luồng"
331
332#: src/parser.c:399
333msgid "unexpected end of file in expression"
334msgstr "kết thúc tập tin bất ngờ trong biểu thức"
335
336#: src/parser.c:454 src/parser.c:553
337msgid "expected `;'"
338msgstr "ngờ dấu chấm phẩy « ; »"
339
340#: src/parser.c:471 src/parser.c:578
341msgid "unexpected end of file in declaration"
342msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong lời tuyên bố"
343
344#: src/parser.c:503
345msgid "missing `;' after struct declaration"
346msgstr "thiếu dấu chấm phẩy « ; » sau lời tuyên bố « struct »"
347
348#: src/parser.c:600
349msgid "unexpected end of file in initializer list"
350msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong danh sách bộ khởi động"
351
352#: src/parser.c:684
353msgid "unexpected end of file in struct"
354msgstr "kết thúc tập tin bất ngờ trong « struct »"
355
356#: src/parser.c:769 src/parser.c:792
357msgid "expected `)'"
358msgstr "ngờ dấu đóng ngoặc « ) »"
359
360#: src/parser.c:805
361msgid "unexpected end of file in function declaration"
362msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong lời tuyên bố hàm"
363
364#: src/parser.c:877
365msgid "unexpected token in parameter list"
366msgstr "hiệu bài bất ngờ trong danh sách tham số"
367
368#: src/parser.c:892
369msgid "unexpected end of file in parameter list"
370msgstr "kết thúc tập tin bất ngờ trong danh sách tham số"
371
372#: src/parser.c:930
373msgid "forced function body close"
374msgstr "việc đóng thân hàm bị buộc"
375
376#: src/parser.c:944
377msgid "unexpected end of file in function body"
378msgstr "kết thức tập tin bất ngờ trong thân hàm"
379
380#: src/parser.c:983
381#, c-format
382msgid "%s/%d redefined"
383msgstr "%s/%d được định nghĩa lại"
384
385#: src/parser.c:986
386msgid "this is the place of previous definition"
387msgstr "đây là vị trí của lời định nghĩa trước"
388
389#: src/parser.c:999
390#, c-format
391msgid "%s:%d: %s/%d defined to %s\n"
392msgstr "%s:%d: %s/%d được định nghĩa thành %s\n"
393
394# Variable: do not translate/ biến: đừng dịch
395#: src/parser.c:1024
396#, c-format
397msgid "%s:%d: type %s\n"
398msgstr "%s:%d: kiểu %s\n"
399
400#: src/rc.c:55
401msgid "not enough memory to process rc file"
402msgstr "không đủ bộ nhớ để xử lý tập tin « rc » (tài nguyên)"
403
404#: src/symbol.c:368
405msgid "not enough core"
406msgstr "không đủ lõi"
407
408#: lib/argp-help.c:195
409#, c-format
410msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
411msgstr "%.*s: tham số « ARGP_HELP_FMT » cần thiết giá trị"
412
413#: lib/argp-help.c:204
414#, c-format
415msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
416msgstr "%.*s: không biết tham số « ARGP_HELP_FMT »"
417
418#: lib/argp-help.c:216
419#, c-format
420msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
421msgstr "Rác trong « ARGP_HELP_FMT »: %s"
422
423#: lib/argp-help.c:1195
424msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
425msgstr "Tất cả đối số bắt buộc phải sử dụng với tùy chọn dài cũng bắt buộc với tùy chọn ngắn tương ứng."
426
427#: lib/argp-help.c:1582
428msgid "Usage:"
429msgstr "Cách sử dụng:"
430
431#: lib/argp-help.c:1586
432msgid " or: "
433msgstr " hoặc "
434
435#: lib/argp-help.c:1598
436msgid " [OPTION...]"
437msgstr " [TÙY_CHỌN...]"
438
439#: lib/argp-help.c:1625
440#, c-format
441msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
442msgstr "Hãy thử lệnh « %s --help » (trợ giúp) hoặc lệnh « %s --usage » (cách sử dụng) để xem thông tin thêm.\n"
443
444#: lib/argp-help.c:1653
445#, c-format
446msgid "Report bugs to %s.\n"
447msgstr "Hãy trình báo lỗi nào cho %s.\n"
448
449#: lib/argp-help.c:1873 lib/error.c:122
450msgid "Unknown system error"
451msgstr "Gặp lỗi hệ thống lạ"
452
453#: lib/argp-parse.c:83
454msgid "Give this help list"
455msgstr "Hiển thị trợ giúp này"
456
457#: lib/argp-parse.c:84
458msgid "Give a short usage message"
459msgstr "Hiển thị thông điệp cách sử dụng ngắn"
460
461#: lib/argp-parse.c:85
462msgid "Set the program name"
463msgstr "Lập tên chương trình"
464
465#: lib/argp-parse.c:87
466msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
467msgstr "Treo trong vòng GIÂY giây (mặc định là 3600)"
468
469#: lib/argp-parse.c:148
470msgid "Print program version"
471msgstr "In ra phiên bản chương trình"
472
473#: lib/argp-parse.c:164
474msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
475msgstr "(LỖI CHƯƠNG TRÌNH) Không biết phiên bản không?"
476
477#: lib/argp-parse.c:620
478#, c-format
479msgid "%s: Too many arguments\n"
480msgstr "%s: Quá nhiều đối số\n"
481
482#: lib/argp-parse.c:763
483msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
484msgstr "(LỖI CHƯƠNG TRÌNH) Nên nhận diện tùy chọn mà chưa?"
485
486#: lib/getopt.c:552 lib/getopt.c:571
487#, c-format
488msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
489msgstr "%s: tùy chọn « %s » là mơ hồ\n"
490
491#: lib/getopt.c:604 lib/getopt.c:608
492#, c-format
493msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
494msgstr "%s: tùy chọn « --%s » không cho phép đối số\n"
495
496#: lib/getopt.c:617 lib/getopt.c:622
497#, c-format
498msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
499msgstr "%s: tùy chọn « %c%s » không cho phép đối số\n"
500
501#: lib/getopt.c:668 lib/getopt.c:690 lib/getopt.c:1021 lib/getopt.c:1043
502#, c-format
503msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
504msgstr "%s: tùy chọn « %s » cần đến đối số\n"
505
506#: lib/getopt.c:728 lib/getopt.c:731
507#, c-format
508msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
509msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « --%s »\n"
510
511#: lib/getopt.c:739 lib/getopt.c:742
512#, c-format
513msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
514msgstr "%s: không nhận ra tùy chọn « %c%s »\n"
515
516#: lib/getopt.c:797 lib/getopt.c:800
517#, c-format
518msgid "%s: illegal option -- %c\n"
519msgstr "%s: không cho phép tùy chọn « -- %c »\n"
520
521#: lib/getopt.c:806 lib/getopt.c:809
522#, c-format
523msgid "%s: invalid option -- %c\n"
524msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ « -- %c »\n"
525
526#: lib/getopt.c:864 lib/getopt.c:883 lib/getopt.c:1096 lib/getopt.c:1117
527#, c-format
528msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
529msgstr "%s: tùy chọn cần đến đối số « -- %c »\n"
530
531#: lib/getopt.c:936 lib/getopt.c:955
532#, c-format
533msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
534msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » là mơ hồ\n"
535
536#: lib/getopt.c:979 lib/getopt.c:1000
537#, c-format
538msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
539msgstr "%s: tùy chọn « -W %s » không cho phép đối số\n"
540
541#: lib/obstack.c:439 lib/obstack.c:442
542msgid "memory exhausted"
543msgstr "hết bộ nhớ hoàn toàn"

Return to:

Send suggestions and report system problems to the System administrator.